Lớp 11Tin Học

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8 có đáp án chi tiết

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8

Câu 1: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm:

A, Nhấn tổ hợp phím Alt + X

B, Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8 có đáp án chi tiết

C, Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X

D, Nhấn tổ hợp phím Alt + E

Câu 2: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình:

A, Nhấn tổ hợp phím Shift + F9

B, Nhấn phím Ctrl + F9

C, Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7

D, Nhấn tổ hợp phím Alt + F9  

Câu 3: Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output:

A, Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B, Nhấn tổ hợp phím Alt + F7

C, Nhấn tổ hợp phím Alt + F6

D, Nhấn tổ hợp phím Alt + F8

Câu 4: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím:

A, Alt + F9

B, Ctrl + F9

C, Alt + F6

D, Alt + F8

Câu 5: Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất

A, Var S : integer;

B, Var S : real;

C, Var S : longint;

D, Var S : word;

Câu 6: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:

A, Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B, Nhấn tổ hợp phím Alt + F2

C, Nhấn phím F2

D, Nhấn phím F5

Câu 7: Trong Turbo Pascal, để đóng cửa sổ chương trình:

A, Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B, Nhấn tổ hợp phím Alt + F3

C, Nhấn phím F3

D, Nhấn phím F5

Câu 8: Cấu trúc của chương trình được mô tả như sau :

A, []

                   

B, []

         

         

C, []

  

D,

      []

Câu 9: Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT có dạng :

A, Clear screen;

B, Clear scr;

C, Clrscr;             

D, Clr scr;

Câu 10: Cho chương trình :

Var x,y : real;

Begin

Write(‘Nhap vao gia tri cua x = ’);

readln(x);

y := (x+2)*x – 5 ; 

writeln(‘gia tri cua y = ’, y);

End.

Nếu nhập x = 2 thì giá trị của biến y là :

A, 13

B, 3  

C, 5

D, 7

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

A

A

D

C

B

A

C

B

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Tin Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button