Lớp 11Tiếng Anh

The proverb a friend in need is a friend indeed

Câu hỏi: What is the meaning of “The proverb a friend in need is a friend indeed”

Trả lời:

 This means that a friend who helps you when you really need help is a true friend.

Bạn đang xem: The proverb a friend in need is a friend indeed

   Cụm từ này có nghĩa là một người bạn giúp đỡ bạn lúc bạn cần sự giúp đỡ mới thực sự là một người bạn tốt.

Cùng THPT Ninh Châu tham khảo thêm các bài tập về các từ tương tự:

Question 1: Real friends share everything we need.

A. True          B. False

Question 2: Unfaithful friends stop being our friends when we are in trouble.

A. True          B. False

Đáp án: B

Giải thích: Those who desert us when we are in difficulty are just unfaithful friends.

Dịch: Những người bỏ rơi chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn chỉ là những người bạn không chung thủy.

Question 3: A rich friend is always a true friend.

A. True          B. False

Đáp án: B

Giải thích: A true friend would remain with us whether we are rich or poor. Some people be friend the rich, simply for the sake of getting benefits from them.

Dịch: Một người bạn thật sự sẽ ở lại với chúng ta dù chúng ta giàu hay nghèo. Một số người là bạn của người giàu, chỉ đơn giản là để nhận được lợi ích từ họ.

Question 4: A true friend is always loyal to us and support us through our difficulties.

A. True          B. False

Đáp án: A

Giải thích: A true friend will stand by us in our trials and tribulations.

Dịch: Một người bạn thật sự sẽ sát cánh bên chúng ta trong những thử thách và đau khổ.

Question 5: It’s not worth having a lot of friends.

A. True          B. False

Đáp án: B

Giải thích: Thông tin không có trong bài.

Đề bài: Read the passage carefully, then choose the correct answers.

   Having a best friend to confide in can bring a positive effect on our emotional health. An evening out with the closest friend may be the best guarantee of a good time. In fact, our best friend can prevent us from developing serious psychological problems such as depression and anxiety.

  Best friendship evolves with time – we cannot go out and pick our best friend. We become friends with people who share common interests – at school or through hobbies, for example.

  Best friends have usually known each other for years and stuck together through good and bad times. If you haven’t got one, perhaps you are being too distant from people, or focusing too much on your work.

Question 6: A best friend can ________.

a. give us a healthy life

b. go out with us in the evening

c. spend much time finding

d. share joy and sadness with us

Đáp án: D

Giải thích: Having a best friend to confide in can bring a positive effect on our emotional health.

Dịch: Có một người bạn tốt nhất để tâm sự có thể mang lại hiệu quả tích cực cho sức khỏe cảm xúc của chúng ta.

Question 7: Close friends need to ________.

a. study at the same school

b. have the same interests

c. pursue the same hobbies

d. spend time together

Đáp án: C

Giải thích: We become friends with people who share common interests – at school or through hobbies, for example.

Dịch: Chúng tôi trở thành bạn với những người có chung sở thích – ở trường hoặc thông qua sở thích chẳng hạn.

Question 8: According to the passage, ________.

a. it takes a lot of time to make close friendships

b. we can go out and choose a good friend easily

c. best friends only have bad times

d. It’s very difficult to make lasting friendships

Đáp án: A

Giải thích: Best friendship evolves with time – we cannot go out and pick our best friend.

Dịch: Tình bạn tốt nhất phát triển theo thời gian – chúng ta không thể ra ngoài và chọn người bạn thân nhất của mình.

Question 9: The word ‘one’ in the last paragraph refers to ________.

a. good time

b. bad time

c. a friendship

d. a close friend

Đáp án: D

Giải thích: Best friends have usually known each other for years and stuck together through good and bad times. If you haven’t got one, perhaps you are being too distant from people, or focusing too much on your work.

Dịch: Những người bạn thân nhất thường quen nhau nhiều năm và gắn bó với nhau qua những thời điểm tốt và xấu. Nếu bạn chưa có ai, có lẽ bạn đang ở quá xa mọi người hoặc tập trung quá nhiều vào công việc.

Question 10: Which of the following sentences is not mentioned?

a. We often have satisfaction being with a close friend.

b. the ties of close friendship will never be broken.

c. An unsociable person may not have a close friend.

d. Friendships need time to develop.

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin câu C không có trong bài.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Tiếng Anh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button