Lớp 12Sinh Học

Thể đồng hợp khác dị hợp như thế nào

Câu hỏi: Thể đồng hợp tử khác dị hợp như thế nào?

Trả lời:

Kiểu gen đồng hợp tử chứa cùng loại gen chịu trách nhiệm cho một kiểu hình cụ thể trong khi kiểu gen dị hợp tử chứa một gen trội với một gen lặn trong thiết lập di truyền lưỡng bội. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa đồng hợp tử và dị hợp tử. Hơn nữa, có hai loại kiểu gen đồng hợp tử là đồng hợp tử trội và đồng hợp tử lặn. Mặt khác, kiểu gen dị hợp tử chỉ có một loại. Do đó, đây cũng là một sự khác biệt giữa đồng hợp tử và dị hợp tử. Trong kiểu gen đồng hợp tử, có hai loại kiểu hình được biểu hiện trong khi chỉ có một loại được biểu hiện ở kiểu gen dị hợp tử.

Bạn đang xem: Thể đồng hợp khác dị hợp như thế nào

=> Kết quả đồng hợp tử ở những cá thể tương tự có nghĩa là nó thuần chủng cho một tính trạng và giống thật. Trong khi thể dị hợp tử hiếm khi thuần chủng và sinh ra những đứa con có kiểu gen khác.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về đồng hợp tử và dị hợp các em nhé!

1. Khái niệm của đồng hợp tử và dị hợp tử

– Một tính trạng đồng hợp tử là khi cùng một loại hai alen liên kết để tạo thành một tính trạng.  Các sinh vật riêng lẻ mang hai alen giống nhau (ví dụ RR hoặc rr) được gọi là đồng hợp tử. 

– Một dị hợp tử là một tính trạng khi các loại khác nhau của hai alen liên kết để tạo thành một tính trạng.  các sinh vật riêng lẻ mang các alen khác nhau (ví dụ Rr) được gọi là dị hợp tử .

2. Đặc điểm của đồng hợp tử và dị hợp tử

a. Đồng hợp tử

– Chúng ta có thể giải thích nó bằng cách nói rằng khi cả hai alen có trên nhiễm sắc thể tương đồng cho một gen nhất định, chúng được gọi là đồng hợp tử.

– Khi hai gen chia sẻ sự tương đồng trình tự dễ phát hiện (trình tự nucleotide trong chuỗi DNA hoặc axit amin) trong protein chúng mã hóa, là tương đồng . Nếu hai gen tương đồng xảy ra trong cùng một loài như chúng được gọi là parologous và các sản phẩm protein của chúng là parologs.

b. Dị hợp tử 

– Ta có thể giải thích điều đó bằng cách nói rằng khi cả hai alen có trên nhiễm sắc thể tương đồng cho một gen nhất định khác nhau.

– Ví dụ, một nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng chứa tóc nâu (R) và một nhiễm sắc thể khác chứa tóc đen (r). Vì vậy, kiểu gen kết quả là Rr. 

3. Điểm giống nhau giữa đồng hợp tử và dị hợp tử là gì?

– Đồng hợp tử và dị hợp tử là hai trạng thái của kiểu gen.

– Cả hai trạng thái bao gồm hai alen.

– Ngoài ra, chúng có mặt ở cùng một vị trí của nhiễm sắc thể tương đồng.

4. Sự khác nhau giữa đồng hợp tử và dị hợp tử

Cơ sở so sánh

Đồng hợp tử

Dị hợp tử

 

Ý nghĩa Nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen, chúng có thể là các alen giống hệt nhau nên được gọi là đồng hợp tử. Nhưng nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen, có thể là các alen khác nhau (trội và thoái lui), có thể nói là dị hợp tử.
Kết quả trong Nó mang lại những cá thể tương tự, có nghĩa là nó thuần khiết cho một đặc điểm và giống đúng. Ví dụ: RR, rr Nó mang đến những cá thể không giống nhau, có nghĩa là cá thể dị hợp tử hiếm khi thuần chủng và sinh ra những đứa con có kiểu gen khác nhau. Ví dụ:
Nó mang Đồng hợp tử mang các alen tương tự của một tính trạng. Ví dụ: RR, rr. Heterozygous mang alen không giống nhau, ví dụ Rr.
Loại alen Cá thể đồng hợp tử có thể mang các alen trội hoặc lặn, nhưng không phải cả hai cùng một lúc.  Cá thể dị hợp tử có cả hai, tức là một alen trội và một alen lặn.
Loại giao tử được tạo ra Chỉ có một loại giao tử được tạo ra. Hai loại giao tử được tạo ra.

Hoặc có thể nói, nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen, chúng có thể là các alen giống hệt nhau được gọi là đồng hợp tử, trong khi nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen, có thể là các alen khác nhau (trội và thoái lui), có thể nói là dị hợp tử .Kết quả đồng hợp tử ở những cá thể tương tự có nghĩa là nó thuần chủng cho một tính trạng và giống thật. Ví dụ: RR, rr; trong khi nó mang lại những cá thể không giống nhau, điều đó có nghĩa là cá thể dị hợp tử hiếm khi thuần chủng và sinh ra những đứa con có kiểu gen khác. Ví dụ:Đồng hợp tử mang các alen tương tự của một tính trạng. Ví dụ RR, rr, trong khi các chất mang dị hợp tử không giống nhau, ví dụ Rr.Một cá thể đồng hợp tử có thể mang alen trội hoặc lặn, nhưng không phải cả hai cùng một lúc; một cá thể dị hợp tử có cả hai, tức là một alen trội và một alen lặn.Chỉ có một loại giao tử được tạo ra đồng hợp tử, trong khi ở loại dị hợp tử, hai loại giao tử được tạo ra.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Sinh Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button