Lớp 11Tiếng Anh

The company last won a trophy 20 years ago

Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi The company last won a trophy 20 years ago cùng với kiến thức mở rộng về chuyển đổi câu thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn là những tài liệu học tập vô cùng bổ ích dành cho thầy cô và bạn học sinh.

Câu hỏi: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

1. The company last won a trophy 20 years ago.

-> The company hasn’t _______________________

Bạn đang xem: The company last won a trophy 20 years ago

2. The club has been successful for three years.

-> The club started___________________________

3. The team last won a home game in September.

-> The team hasn’t _____________________________

4. Peter hasn’t scored a goal for 2 months.

-> Peter last scored __________________________

5. The club started to play in this stadium in 2010.

-> The club has _____________________________

Trả lời:

1. The company hasn’t won any trophies for 20 years./ The company hasn’t won a trophy for 20 years.

2. The club started being successful three years ago.

3. The team hasn’t won any home games since September. / The team hasn’t won a home game since September.

4. Peter last scored a goal 2 months ago.

5. The club has played in this stadium since 2010.

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến thức về chuyển đổi câu thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn, hãy cũng THPT Ninh Châu tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

Mở rộng kiến thức về chuyển đổi câu thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn

1. Thì hiện tại hoàn thành

1.1. Công thức thì hiện tại hoàn thành

– Thể khẳng định: S + have/ has + VpII

– Thể phủ định: S + have/ has + not + VpII 

– Thể nghi vấn:

+ Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.

+ Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành

– Diễn tả một hành động, sự việc bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp tục ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi đã học tiếng Anh được 5 năm)

– Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi đã xem phim này 3 lần rồi)

– Diễn tả một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại.

VD: I have never been to Korea. (Tôi chưa từng tới Hàn Quốc)

– Diễn tả một hành động, sự việc vừa mới xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa đến xong)

– Diễn tả một hành động không biết rõ thời gian xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai đó đã chiếm chỗ của tôi)

2. Lý thuyết cách chuyển từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại

* Dạng 1:
        S + HTHT (phủ định) + for + thời gian
       It’s + thời gian ….+ since …+ last + QKĐ (khẳng định)

Ex: I haven’t seen my father for one month. 

      – It is one month since I last saw my father.

      Tom hasn’t had his hair cut for over three months. 

     – It is three months since Tom last had his hair cut. 

* Dạng 2. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta)

=> I have never seen him before. (tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây)

Mẫu này có dạng:

Đây là lần đầu tiên … làm chuyện đó

=> …chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.

The first time: lần đầu tiên

Never …before : chưa bao giờ trước đây

* Dạng 3. Cấu trúc for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

* Dạng 4. When did you buy it ? ( bạn đã mua nó khi nào ?

=> How long have you bought ? ( bạn đã mua nó được bao lâu ? )

Mẫu này có dạng:

when: thì dùng quá khứ đơn

How long: thì dùng hiện tại hoàn thành

3. Bài tâp:

 Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi

1. This last time Tom came back to his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

2. He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

3. It has been 3 years since we first went to Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

4. I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

5. The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

6. It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

7. When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

8. This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

9. I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

10. Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. Tom hasn’t come back home for 5 years.

2. He has worked as a teacher for 6 months.

3. We have not gone to Japan for 3 years.

4. I haven’t had my hair cut since June.

5. We haven’t met for 2 years.

6. We haven’t called each other for a long time.

7. How long have you had 10 scores in Math?

8. I have never had such an exciting trip

9. The last time I saw Anna was 10 days ago.

10. It is three days since I last took a bath.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Tiếng Anh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button