Lớp 11Sinh Học

Sinh sản hữu tính ở động vật là gì?

Câu hỏi: Sinh sản hữu tính ở động vật là gì?

Tra lời:

– Sinh sản hữu tính ở động vật là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua sự hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử này sẽ phát triển thành cá thể mới.

Bạn đang xem: Sinh sản hữu tính ở động vật là gì?

Cùng THPT Ninh Châu mở rộng kiến thức về sinh sản hữu tính ở động vật nhé!

I. Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật

Ở hầu hết các loài quá trình sinh sản đều trải qua 3 giai đoạn:

1. Hình thành giao tử (tinh trùng và trứng)

– Hình thành tinh trùng: 1 tế bào sinh tinh trùng giảm phân và hình thành 4 tinh trùng

– Hình thành trứng: 1 tế bào sinh trứng giảm phân tạo 4 tế bào đơn bội: 3 thể cực, 1 tế bào trứng

2. Thụ tinh 

– Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng của con đực (n) và trứng của con cái (n) để tạo thành cá thể mới (2n)

[CHUẨN NHẤT] Sinh sản hữu tính ở động vật là gì?

– Ở động vật có hai hình thức thụ tinh là thụ tinh ngoài (xảy ra trong môi trường nước) và thụ tinh trong (xảy ra trong cơ quan sinh sản).

Thụ tinh ngoài

– Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể cái (ở môi trường nước)

– Đại diện: cá, ếch nhái,…

– Đặc điểm: hiệu suất thụ tinh thấp, tỉ lệ trứng nở và con non sống sót thấp, do cơ quan sinh sản chưa hoàn thiện, thuộc nhóm sinh vật đẻ trứng.

Thụ tinh trong

– Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái.

– Đại diện: Bò sát, chim và thú.

– Đặc điểm: hiệu suất thụ tinh cao, tỉ lệ trứng nở và con non sống sót cao do cơ quan sinh sản hoàn thiện hơn, gặp ở cả nhóm đẻ trứng và nhóm đẻ con.

3. Phát triển phôi thai

Hợp tử tiến hành nguyên phân nhiều lần liên tiếp để phát triển thành phôi thai

II. Đẻ trứng và đẻ con

1. Động vật đẻ trứng và đẻ con

– Động vật đẻ trứng: Côn trùng, Cá, lưỡng cư, bò sát. Trứng được thụ tinh nằm lại trong ống dẫn trứng và phát triển thành phôi nhờ chất dự trữ có ở noãn hoàng.

– Động vật đẻ con: tất cả thú (trừ thú Mỏ vịt), phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ nhờ chất dinh dưỡng nhận từ mẹ qua nhau thai.

2. Ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú

– Ở động vật có vú, chất dinh d­ưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai rất phong phú, nhiệt độ trong cơ thể mẹ thích hợp với sự phát triển của thai.

– Phôi thai đư­ợc bảo vệ tốt nên tỉ lệ chết thai thấp.

III. Chiều hướng tiến hóa trong sinh sảnh hữu tính ở động vật

– Cơ thể:

+ Cơ quan sinh sản chưa phân hoá → phân hoá.

+ Cơ thể lưỡng tính →  cơ thể đơn tính.

– Hình thức thụ tinh:

+ Tự thụ tinh →  thụ tinh chéo.

+ Thụ tinh ngoài →  thụ tinh trong.

– Hình thức sinh sản:                                     

+ Đẻ trứng → đẻ con.

– Trứng, con sinh ra không được chăm sóc, bảo vệ →  Trứng, con sinh ra được chăm sóc, bảo vệ

IV. Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Tiêu chí 

Sinh sản vô tính

Sinh sản hữu tính

Khái niệm Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con cái sinh ra giống nhau và giống bố mẹ. 
Sinh sản vô tính có 2 hình thức là sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng không qua phân bào nguyên nhiễm.
Sinh sản hữu tính là quá trình hợp nhất các giao tử đực (n) và cái (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu cá thế mới.
Cơ sở tế bào học Nguyên phân Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh
Ý nghĩa Tạo ra các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button