Lớp 10Sinh học

Phương pháp nuôi cấy liên tục có mục tiêu – Sinh 10

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Phương pháp nuôi cấy liên tục có mục tiêu” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Sinh học hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Phương pháp nuôi cấy liên tục có mục tiêu

A. Tránh cho quần thể vi sinh vật bị suy vong

 B. Kìm hãm sự sinh trưởng của vi sinh vật

Bạn đang xem: Phương pháp nuôi cấy liên tục có mục tiêu – Sinh 10

 C. Rút ngắn thời gian thế hệ của quần thể vi sinh vật

 D. Làm cho chất độc hại trong môi trường nằm trong một giới hạn thích hợp

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Tránh cho quần thể vi sinh vật bị suy vong

Phương pháp nuôi cấy liên tục có mục tiêu tránh cho quần thể vi sinh vật bị suy vong

Kiến thức tham khảo về Sinh trưởng của vi sinh vật

I. Khái niệm sinh trưởng

– Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể.

– Thời gian thế hệ là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi (Kí hiệu: g).

Ví dụ: E.Coli cứ 20 phút tế bào phân đôi 1 lần.

– Mỗi loài vi khuẩn có thời gian riêng, trong cùng một loài với điều kiện nuôi cấy khác nhau cũng thể hiện g khác nhau.

 II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn

1. Nuôi cấy không liên tục

Môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất được gọi là môi trường nuôi cấy không liên tục.

Số tế bào trong bình sau n lần phân chia từ N0 tế bào ban đầu trong thời gian t là:

N= N0 X 2n.

Quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo một đường cong gồm 4 pha (hình 25):

Phương pháp nuôi cấy liên tục có mục tiêu (ảnh 2)
Hình 25. Đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục

a) Pha tiềm phát (pha lag)

Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng. Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

b) Pha lũy thừa (pha log)

Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.

c) Pha cân bằng

Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian, vì số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi.

d) Pha suy vong

Số tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.

2. Nuôi cấy liên tục

– Trong nuôi cấy liên tục chất dinh dưỡng mới thường xuyên được bổ sung đồng thời không ngừng loại bỏ các chất thải, nhờ vậy quá trình nuôi cấy đạt hiệu quả cao và thu được nhiều sinh khối hơn.

– Nuôi cấy liên tục được dùng để sản xuất sinh khối vi sinh vật như các enzyme, vitamim, etanol…

III. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại ở pha

A. Lag

B. Log

C. Cân bằng động

D. Suy vong

Câu 2: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, enzyme cảm ứng được hình thành ở pha

A. Tiềm phát

B. Lũy thừa

C. Cân bằng động

D. Suy vong.

Câu 3: Vi sinh vật được nuôi cấy trong một hệ thống mở là dạng nuôi cấy liên tục, vì

A. Vi sinh vật luôn nhận được chất dinh dưỡng bổ sung.

B. Luôn thải các sản phẩm dị hóa ra bên ngoài.

C. Vi sinh vật nhận chất dinh dưỡng bổ sung và không có sự rút bỏ sinh khối.

D. Vi sinh vật luôn nhận chất dinh dưỡng bổ sung và có sự rút bỏ sinh khối

Câu 4: Một loài vi khuẩn có thời gian thế hệ là 30 phút, cấy 200 tế bào vào môi trường nuôi cấy thì thấy pha cân bằng đạt được sau 7 giờ với tổng số tế bào là 1638400. Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Quá trình nuôi cấy trên không có pha tiềm phát.

B. Quá trình nuôi cấy trên có pha tiềm phát kéo dài 30 phút

C. Quá trình nuôi cấy trên có pha tiềm phát kéo dài 20 phút.

D. Quá trình nuôi cấy trên có pha tiềm phát kéo dài 40 phút.

Câu 5: Khi nói về môi trường nuôi cấy không liên tục, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn sinh trưởng theo một đường cong gồm 4 pha

B. Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn không được bổ sung thêm chất dinh dưỡng mới.

C. Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn chỉ trải qua 2 pha đó là pha cân bằng và pha suy vong.

D. Trong nuôi cấy không liên tục không có sự rút bỏ chất thải và vi khuẩn ra khỏi môi trường nuôi cấy.

Câu 6: Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ

A. Khi một tế bào được sinh ra cho đến khi số lượng các tế bào trong quần thể sinh vật tăng lên gấp đôi hoặc tế bào đó phân chia

B. Khi một tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó chết đi

C. Khi một tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó tạo ra 2 tế bào

D. Cả A và C

Câu 7: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, chất dinh dưỡng cạn dần, sản phẩm chuyên hóa tăng lên đã dẫn đến hiện tượng:

A. Tăng tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật

B. Số vi sinh vật sinh ra bằng số sinh vật chết đi

C. Quần thể vi sinh vật bị suy vong

D. Thu được số lượng vi sinh vật tối đa

Câu 8: Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được đánh giá thông qua

A. Sự tăng lên về số lượng tế bào của quần thể

B. Sự tăng lên về kích thước của từng tế bào trong quần thể

C. Sự tăng lên về khối lượng của từng tế bào trong quần thể

D. Sự tăng lên về cả kích thước và khối lượng của từng tế bào trong quần thể

Câu 9: Sự sinh trưởng của vi sinh vật thường xét trên cả một quần thể mà không xét riêng từng cơ thể, vì:

A. Vi sinh vật sống theo một tập đoàn

B. Vi sinh vật là những cơ thể đơn bào

C. Vi sinh vật có kích thước tế bào nhỏ bé

D. Vi sinh vật là những cơ thể thuộc tế bào nhân sơ

Câu 10: Khi nói về sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào của quần thể

B. Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng trọng số lượng của quần thể

C. Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng về kích thước của từng tế bào trong quần thể

D. Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là trọng lượng từng cá thể trong quần thể

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Sinh học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button