Lớp 12Tin Học

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mẫu hỏi?

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mẫu hỏi?” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Tin học hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mẫu hỏi? 

A. Trên hàng Field có tất cả các trường trong các bảng liên quan đến mẫu hỏi

B. Ngầm định các trường đưa vào mẫu hỏi đều được hiển thị

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mẫu hỏi?

C. Có thể thay đổi thứ tự các trường trong mẫu hỏi

D. Avg, Min, Max, Count là các hàm tổng hợp dữ liệu

Trả lời:

 Đáp án đúng D. Avg, Min, Max, Count là các hàm tổng hợp dữ liệu

Phần kiến thức tham khảo về Truy vấn dữ liệu

1. Các khái niệm

a, Mẫu hỏi

– Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để trả lời những câu hỏi truy vấn phức tạp, liên quan đến nhiều bảng (ví dụ: Ai có điểm toán cao nhất?) mà sử dụng thao tác tìm kiếm và lọc thì khó có thể tìm được câu trả lời.

– Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

+ Sắp xếp các bản ghi

+ Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Chọn các trường để hiển thị

+ Thực hiện tính toán: tính trung bình cộng, tính tổng, ….

+ Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác

• Có 2 chế độ làm việc, đó là chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

• Kết quả mẫu hỏi cũng đóng vai trò như một bảng.

b, Biểu thức

– Các kí hiệu phép toán thường dùng bao gồm:

+ Phép toán số học: + , – , * , / 

+ Phép so sánh: <, >, <=, >=, =, <>

+ Phép toán logic: AND, OR, NOT

– Toán hạng trong các biểu thức có thể là:

+ Tên trường (đóng vai trò các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông: [GT], [LUONG], …

+ Các hằng số: 0.1 ; 1000000, ……

+ Các hằng văn bản, được viết trong dấu nháy kép, ví dụ : “NAM”, “HANOI”, ……

+ Các hàm (Sum, avg, Max. Min, count,…)

– Biểu thức số học được sử dụng để mô tả các trường tính toán trong mẫu hỏi:

+ Cú pháp: :

+ Ví dụ:

MAT_DO : [SO_DAN] / [DIENTICH]

TIEN_THUONG : [LUONG] * 0.1

– Biểu thức lôgic sử dụng trong các trường hợp sau:

+ Thiết lập bộ lọc cho bảng

+ Thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi

+ Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu quản lí lương cán bộ có thể tìm các cán bộ là Nam, có lương cao hơn 1.000.000 bằng biểu thức lọc:

[GT] = “NAM” AND [LUONG]>1000000

c, Các hàm

– Access cung cấp một số hàm thống kê thông dụng áp dụng cho các nhóm, gọi là hàm gộp nhóm:

+ SUM: Tính tổng giá trị số trên trường chỉ định.

+ AVG: Tính giá trị trung bình các giá trị số trên trường chỉ định

+ MIN: Tìm giá trị nhỏ nhất của các số nằm trên trường chỉ định

+ MAX: Tìm giá trị lớn nhất của các số nằm trên trường chỉ định

+ COUNT: Đếm các ô khác rỗng nằm trên trường chỉ định

– Lưu ý: Bốn hàm đầu tiên chỉ thực hiện trên kiểu dữ liệu số.

2. Tạo mẫu hỏi

a, Các bước để tạo mẫu hỏi

– Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.

– Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).

– Chọn các trường cần hiển thị.

– Thêm vào các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.

– Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.

– Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

b, Thiết kế mẫu hỏi

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mẫu hỏi (ảnh 2)
Hình 1: Thanh công cụ thiết kế mẫu hỏi

– Để thực hiện thiết kế mẫu hỏi thực hiện 1 trong 2 cách sau:

+ Nháy đúp vào Create Query by using Wizard.

+ Nháy đúp vào Create Query in Design View.

– Để xem hay sửa đổi mẫu hỏi đã có ta cần làm:

+ Chọn mẫu hỏi cần xem hoặc sửa.

+ Nháy nút Design.

Trong đó:

+ Field: Khai báo tên các trường được chọn: có mặt trong mẫu hỏi hoặc chỉ dùng để lọc, xắp xếp, kiểm tra giá trị…

+ Table: Tên bảng (mẫu hỏi) chứa trường tương ứng.

+ Sort: Xác định các trường cần sắp xếp

+ Show: Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi.

+ Criteria: Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi: Viết dưới dạng các biểu thức.

3. Ví dụ áp dụng

Khai thác cơ sở dữ liệu ″Quản lý học sinh″, tạo mẫu hỏi cho biết danh sách học sinh có điểm trung bình các môn trên từ 6.5 trở lên

+ 1. Nháy vào Create query in Design View.

+ 2. Chọn bảng HOC_SINH làm dữ liệu

+ 3. Nháy tất cả các trường đưa vào mẫu hỏi

+ 4. Trong lưới QBE, dòng Criterial, tại các cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ: >=6.5

+ 5. Nháy nút ! để thực hiện và kết thúc.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button