Lớp 11Tiếng Anh

Phân biệt must và have to

Câu hỏi: Phân biệt must và have to

Lời giải:

MUSTHAVE TO đều được sử dụng để diễn tả sự cần thiết phải làm một việc gì đó , tuy nhiên cũng có vài khác biệt nhỏ:

Bạn đang xem: Phân biệt must và have to

1. MUST để diễn tả cảm giác của cá nhân, HAVE TO dùng thiên về quy định

 “You MUST do something” = “Tôi (người nói) nhận thấy việc đó là cần thiết”.

“You HAVE TO do something” bởi vì đó là luật lệ hay tình huống thực tế bắt buộc.

2. HAVE TO dùng cho tất cả mọi thì, MUST để nói về hiện tại hay tương lai

3. HAVE TO – việc cần thiết phải làm do tác động bên ngoài, MUST – việc cần thiết phải làm do cá nhân người nói nghĩ hay đồng ý là đúng và quan trọng.

[CHUẨN NHẤT] Phân biệt must và have to

Cùng THPT Ninh Châu làm vài bài tập để phân biệt tốt hơn nhé!

1. Giống nhau giữa must và have to

Những điểm giống nhau “Must” và “have to”đều có nghĩa là phải làm một cái gì đó mang ý nghĩa bổn phận hay trách nhiệm của người nói về việc làm của mình. Vì vậy, “must” và “have to” có thể sử dụng thay thế cho nhau trong một vài tình huống. 

Ví dụ: 

The sky are getting dark. I have to/must to go home. 

(Bầu trời thì đang tối dần. Tôi phải về nhà) 

You must/have to follow this rule because you are in my class. 

(Bạn phải tuân theo quy định này vì bạn đang ở trong lớp học của tôi)

2. Cách dùng Must

+ Dùng Must (hoặc Have to) để diễn tả sự cần thiết phải làm một việc gì đó.

Oh, it’s later than I thought. I must go. Hoặc

Oh, it’s later than I thought. I have to go

Ồ, đã trễ hơn là tôi tưởng. Tôi phải đi thôi.

+ Must mang tính chất cá nhân. Ta dùng must khi diễn tả cảm giác của cá nhân mình.

You must do something

Tôi (người nói) nhận thấy việc đó là cần thiết

She’s a really nice person. You must meet her. (I say this is necessary)

Cô ấy là một người thật sự tốt. Anh phải gặp cô ấy. (Tôi nói điều đó là cần thiết)

I haven’t phoned Ann for ages. I must phone her tonight.

Đã lâu rồi tôi không gọi điện thoại cho Ann. Tôi phải gọi cho cô ấy tối nay.

+ Dùng Must để nói về hiện tại và tương lai (không dùng Must cho quá khứ)

– We must go now.

Chúng ta phải đi bây giờ.

– We must go tomorrow. (but not “We must go yesterday”)

Ngày mai chúng ta phải đi.

3. Cách dùng Have to

+ HAVE TO diễn tả nghĩa “phải” do xuất phát từ chủ quan người nói.

Ví dụ: I have to brush my teeth twice a day.

+ MUST chỉ dùng được cho thì hiện tại hoặc tương lai,  nhưng nếu muốn diễn tả ý nghĩa “phải” trong quá khứ, ta phải sử dụng HAVE TO.

Ví dụ:  I had to go to the dentist yesterday.

Tuy vậy, đối với câu phủ định, MUST và HAVE TO mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau:

+ “MUSTN’T” một điều cấm, lệnh cấm không được làm gì đó.

Ví dụ: You mustn’t drive. You are prohibited to drive. You are not allowed to drive.

+ “DON’T HAVE TO” diễn tả một việc không cần thiết/không bắt buộc.

Ví dụ: You don’t have to drive. You are not obliged to drive (but you can if you want to).

4. Bài tập

Complete the sentences with mustn’t or don’t/ doesn’t have to

1. I don’t want anyone to know about our plan. You mustn’t tell anyone.

2. Richard doesn’t have to wear a suit to work but he usually does.

3. I can stay in bed tomorrow morning because I …. go to work.

4. Whatever you do, you …. touch that switch. It’s very dangerous.

5. There’s a lift in the building so we …. climb the stairs.

6. You …. forget what I told you.It’s vry important.

7. Sue …. get up early, but she usually does.

8. Don’t make so much noise. We …. wake the children.

9. I …. eat too much. I’m supposed to be on a diet.

10. You …. be good player to enjoy a game of tennis.

Đáp án: 

3: don’t have to

4: mustn’t

5: don’t have to

6: mustn’t

7: doesn’t have to

8: mustn’t

9: mustn’t

10: don’t have to

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Tiếng Anh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button