Lớp 12Tiếng Anh

My father works for a construction company in……….

Trắc nghiệm:

 My father works for a construction company in _______.

A. Winchester, which is a city in the U. K.

B. Winchester, that is a city in the U. K.

Bạn đang xem: My father works for a construction company in……….

C. Winchester is a city in the U. K.

D. Winchester where is a city in the U. K.

Trả lời: 

Đáp án đúng: Đáp án A

Giải thích:

(Winchester là 1 thành phố – một sự vật -> dùng which hoặc that, không dùng that khi đã có dấu phẩy-> chọn A)

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến thức về Mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh, hãy cũng THPT Ninh Châu tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

Mở rộng kiến thức về mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh

1. Mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh 

   Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-). 

Ví dụ: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos 

   Trong câu trên ta đang nói về loài khỉ đột, chứ không phải chỉ một vài con trong số đó. Thông tin trong mệnh đề quan hệ không xác định cho ta biết thêm nhiều chi tiết về loài khỉ đột nói chung, chứ không phải để xác định một nhóm nhỏ hay 1 con khỉ riêng biệt. Nếu lược bỏ mệnh đề quan hệ không xác định, câu văn vẫn đúng ngữ pháp và nghĩa vẫn không thay đổi, chỉ là khi đó, câu sẽ ít thông tin chi tiết hơn.

   Mệnh đề quan hệ không xác định bao gồm 1 đại từ quan hệ, 1 động từ, và một vài yếu tố khác như chủ ngữ hay tân ngữ của động từ. Dấu phẩy hay dấu ngoặc đơn luôn luôn được sử dụng để ngăn cách mệnh đề quan hệ không xác định với các phần khác của câu.

Ex:

+ John’s mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.

+ My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.

+ My grandmother, who is dead now, came from the North of England.

+ We stopped at the museum, which we had never visited before.

+ I’ve just come back from London, where John lives..

+ Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

2. Một số lưu ý về Non-defining Relative Clause khi sử dụng 

Khi sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, cần lưu ý:

– Không thay thế các đại từ who, which, whom bằng đại từ quan hệ that

Ví dụ:

+ My brother is a student, who has received a scholarship.=> đúng

+ My brother is a student that has received a scholarship. => sai

– Không lược bỏ đại từ quan hệ

Ví dụ:

+ The boy, who is sitting next to her, is my son.=> đúng

+ The boy, sitting next to her, is my son. => sai

– Sử dụng which có thể bổ sung nghĩa cho cả một mệnh đề trước nó.

Ví dụ:

+ The result is very good. This makes me happy. => The result is very good which makes me happy. 

– Non-defining Relative Clause mở đầu bằng các cụm từ như all of, many of, both of, neither of, many of, some of… Các từ này có thể đặt trước đại từ quan hệ của mệnh đề.

Ví dụ: I sent all of the items, none of which she received. (Tôi đã gửi tất cả đồ đạc, cô ấy không nhận được cái nào cả.)

Sự khác biệt giữa mệnh đề quan hệ không xác định với mệnh đề quan hệ xác định

   Trong mệnh đề quan hệ xác định, các đại từ who, whom, và which thường được thay thế bởi that. Trong mệnh đề quan hệ không xác định, ta không thể thay thế các đại từ khác bằng that, và ta cũng không thể lược bỏ các đại từ quan hệ giống như trong mệnh đề quan hệ xác định. Đại từ là cần thiết, ngay cả khi đó là đối tượng của động từ trong mệnh đề quan hệ. Cuối cùng, mệnh đề quan hệ không xác định luôn được tách ra khỏi phần còn lại của câu bằng dấu phẩy, không giống như định mệnh đề quan hệ xác định, không cần có dấu chấm câu. 

Ex: 

+ He gave me the letter, which was in a blue envelope. (mệnh đề quan hệ không xác định: chỉ có 1 lá thư, lá thư có phong bì màu xanh. Ta phải dùng đại từ quan hệ which)

+ He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (mệnh đề quan hệ xác đinh: Có nhiều lá thư với nhiều màu khác nhau và anh ta đã đưa cho tôi lá thư có phong bì màu xanh. Which có thể được thay thế bởi that. Dấu phẩy được lược bỏ.)

+ Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare’s birthplace. (Giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề.)

+ Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare’s birthplace. (Trong văn bản trang trọng, ta cũng có thể đặt giới từ trước các đại từ.)

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button