Lớp 12Tiếng Anh

Most languages have several levels of vocabulary

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi về bài đọc Most languages have several levels of vocabulary với những kiến thức liên quan đến việc sử dụng từ ngữ, thành ngữ, tiếng lóng hữu ích.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions 16 – 22.           

      Most languages have several levels of vocabulary that may be used by the same speakers. In English, at least three have been identified and  described.            

      Standard usage includes those words and expressions understood, used, and accepted by a majority of the speakers of a language in any situation regardless of the level of formality. As such, these words and expressions are well defined and listed in standard dictionaries. Colloquialisms, on the other hand, are familiar words and idioms that are understood by almost all speakers  of a  language and used in informal speech or writing, but not considered acceptable for more formal situations. Almost all idiomatic expressions are colloquial language. 

Bạn đang xem: Most languages have several levels of vocabulary

      Slang,  however,  refers  to  words and expressions understood by a large number of speakers but not accepted as appropriate formal usage by the majority. Colloquial expressions and even slang may be found in standard dictionaries but will be so identified. Both colloquial usage and slang are more common in speech than in writing.           

      Colloquial speech often passes into standard speech. Some slang also passes into  standard speech, but other slang expressions enjoy momentary popularity followed by obscurity. In some cases, the majority never accepts certain slang phrases but nevertheless retains them in their  collective memories. Every generation seems to require its own set of words to describe familiar objects and events.            

      It has been pointed out by a number of linguists that three cultural conditions are necessary for  the creation of a large body of slang expressions. First, the introduction and acceptance of new  objects and situations in the society; second, a diverse population with a large number of subgroups; third, association among the subgroups and the majority  population.            

      Finally, it is worth noting that the terms ”standard”, “colloquial”, and “slang” exist only as  abstract levels for scholars who study language. Only a tiny number of the speakers    of any language will be aware that they are using colloquial or slang expressions. Most speakers of English will,  during appropriate situations, select and use all three types of  expressions.

Câu 1: Which of the following is the main topic of the passage

A. Standard speech     

B. Idiomatic phrases

C. Dictionary usage             

D. Different types of vocabulary

Câu 2: The word “appropriate” is closest in meaning to…..

A. old                         

B. correct                     

C. important               

D. large

Câu 3: The word “obscurity” could best be replaced by…..            .

A. qualification           

B. disappearance         

C. influence                 

D. tolerance

Câu 4: The word “them” refers to…..

A. slang phrases 

B. words                     

C. the majority     

D. memories

Câu 5: Where in the passage does the author explain where colloquial language and slang are most commonly used?

A. The last sentences of paragraph 2.     

B. The last sentences of paragraph 3.

C. The first two sentences of paragraph 2. 

D. The last two sentences of paragraph 5.

Câu 6: The author mentions all of the following as requirements for slang expressions to be created EXCEPT……..    

A. a number of linguists         

B. a new generation

C. interaction among diverse groups   

D. new situations

Câu 7: It can be inferred from the passage that the author                    .

A. Does not approve of colloquial usage in writing

B. Approve of slang and colloquial speech in appropriate  situations

C. Does not approve of either slang or colloquial speech in any  situation

D. Approves of colloquial speech in some situations, but not  slang

Đáp án:

Đáp án câu 1 là: D

Đáp án câu 2 là: B

Đáp án câu 3 là: B

Đáp án câu 4 là: A

Đáp án câu 5 là: A

Đáp án câu 6 là: A

Đáp án câu 7 là: B

Most languages have several levels of vocabulary (ảnh 2)

Bài dịch:

     Hầu hết các ngôn ngữ có một số cấp độ từ vựng có thể được sử dụng bởi cùng một người nói. Trong tiếng Anh, ít nhất ba đã được xác định và mô tả.

     Cách sử dụng tiêu chuẩn bao gồm những từ và cách diễn đạt được đa số người nói một ngôn ngữ hiểu, sử dụng và chấp nhận trong mọi tình huống bất kể mức độ hình thức. Như vậy, những từ và ngữ này được định nghĩa rõ ràng và được liệt kê trong các từ điển tiêu chuẩn. Mặt khác, từ thông tục là những từ và thành ngữ quen thuộc mà hầu hết mọi người nói một ngôn ngữ đều hiểu và được sử dụng trong bài viết hoặc lời nói không chính thức, nhưng không được coi là chấp nhận được trong các tình huống trang trọng hơn. Hầu hết tất cả các cách diễn đạt thành ngữ đều là ngôn ngữ thông tục.

     Tuy nhiên, tiếng lóng dùng để chỉ các từ và cách diễn đạt được một số lượng lớn người nói hiểu nhưng không được đa số chấp nhận là cách sử dụng trang trọng phù hợp. Các biểu thức thông tục và thậm chí cả tiếng lóng có thể được tìm thấy trong các từ điển tiêu chuẩn nhưng sẽ được xác định như vậy. Cả cách sử dụng thông tục và tiếng lóng đều phổ biến trong lời nói hơn là văn bản.

      Lời nói thông tục thường chuyển thành bài nói chuẩn. Một số tiếng lóng cũng chuyển thành giọng nói chuẩn, nhưng các cách diễn đạt bằng tiếng lóng khác lại được ưa chuộng nhất thời, theo sau là sự mù mờ. Trong một số trường hợp, đa số không bao giờ chấp nhận một số cụm từ tiếng lóng nhất định nhưng vẫn lưu giữ chúng trong ký ức tập thể của họ. Mọi thế hệ dường như đều yêu cầu một bộ từ riêng để mô tả các đồ vật và sự kiện quen thuộc.

     Một số nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng ba điều kiện văn hóa là cần thiết để tạo ra một khối lượng lớn các biểu thức tiếng lóng. Thứ nhất, sự ra đời và tiếp nhận các đối tượng và tình huống mới trong xã hội; thứ hai, dân số đa dạng với số lượng lớn các phân nhóm; thứ ba, sự liên kết giữa các nhóm phụ và dân số đa số.

     Cuối cùng, cần lưu ý rằng các thuật ngữ ”tiêu chuẩn”, “thông tục” và “tiếng lóng” chỉ tồn tại ở mức độ trừu tượng đối với các học giả nghiên cứu ngôn ngữ. Chỉ một số nhỏ người nói bất kỳ ngôn ngữ nào sẽ biết rằng họ đang sử dụng Các cách diễn đạt thông tục hoặc tiếng lóng. Hầu hết những người nói tiếng Anh, trong các tình huống thích hợp, sẽ chọn và sử dụng cả ba loại biểu thức.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button