Lớp 12Tiếng Anh

Millions of peoples are using cell phones today

Hướng dẫn làm bài đọc hiểu Millions of peoples are using cell phones today với những kiến thức bổ ích về lợi ích và tác hại của việc sử dụng điện thoại di động

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

         Millions of people are using cellphones today. In many places, it is actually considered unusual not to use one. In many countries, cellphones are very popular with young people. They find that the phones are more than a means of communication – having a mobile phone shows that they are cool and connected.

        The explosion in mobile phone use around the world has made some health professionals worried. Some doctors are concerned that in the future many people may suffer health problems from the use of mobile phones. In England, there has been a serious debate about this issue. Mobile phone companies are worried about the negative publicity of such ideas. They say that there is no proof that mobile phones are bad for your health.

Bạn đang xem: Millions of peoples are using cell phones today

        On the other hand, medical studies have shown changes in the brain cells of some people who use mobile phones. Signs of change in the tissues of the brain and head can be detected with modern scanning equipment. In one case, a traveling salesman had to retire at young age because of serious memory loss. He couldn’t remember even simple tasks. He would often forget the name of his own son. This man used to talk on his mobile phone for about six hours a day, every day of his working week, for a couple of years. His family doctor blamed his mobile phone use, but his employer’s doctor didn’t agree.

        What is it that makes mobile phones potentially harmful? The answer is radiation. High-tech machines can detect very small amounts of radiation from mobile phones. Mobile phone companies agree that there is some radiation, but they say the amount is too small to worry about.

        As the discussion about their safety continues, it appears that it’s best to use mobile phones less often. Use your regular phone if you want to talk for a long time. Use your mobile phone only when you really need it. Mobile phones can be very useful and convenient, especially in emergencies. In the future, mobile phones may have a warning label that says they are bad for your health. So for now, it’s wise not to use your mobile phone too often.

Question 1: The word “they” in paragraph 2 refers to _______.

A. doctors                          B. ideas                        C. professionals                       D. companies

Question 2: The phrase “negative publicity” in paragraph 2 most likely means _______.

A. poor ideas about the effects of cellphones

B. information on the lethal effects of cellphones

C. the negative public use of cellphones

D. widespread opinion about bad effect of cellphones

Question 3: According to the passage, cellphones are very popular with young people because _______.

A. they make them look more stylish

B. they are worrying

C. they are a means of communication

D. they are considered unusual

Question 4: What could be the most suitable title for the passage?

A. Technological Innovations and Their Price

B. The Way Mobile Phones Work

C. Mobile Phones: A Must of Our Time

D. The Reasons Why Mobile Phones Are Popular

Question 5: The word “potentially” in paragraph 4 is closet in meaning to _______.

A. possibly                        B. privately                              C. obviously                        D. certainly

Question 6: According to the passage, people should _______.

A. only use mobile phones in medical emergencies

B. never use mobile phones in all cases

C. only use mobile phone in urgent cases

D. keep off mobile phones regularly

Question 7: According to paragraph 3, the salesman _______.

A. couldn’t remember his name               B. blamed his doctor

B. had a problem with memory                D. had to retire because of his age

Millions of peoples are using cell phones today (ảnh 2)

Question 1: Đáp án D

Kiến thức: đọc hiểu

Tạm dịch: Từ “they” ở đoạn 2 chỉ _______.

A. doctors: các bác sỹ B. ideas: các ý tưởng

C. professionals: các giáo sư D. companies: các công ty

Thông tin: Mobile phone companies are worried about the negative publicity of such ideas. They say that there is no proof that mobile phones are bad for your health.

Question 2: Đáp án B

Kiến thức: đọc hiểu

Tạm dịch: Cụm “negative publicity” ở đoạn 2 có nghĩa là _______.

A. những ý tưởng nghèo nàn về ảnh hưởng của điện thoại di động

B. thông tin về tác động chết người của điện thoại di động

C. sự sử dụng tiêu cực của điện thoại di động

D. quan điểm phổ biến về ảnh hưởng xấu của điện thoại di động

Thông tin: Some doctors are concerned that in the future many people may suffer health problems from the use of mobile phones. In England, there has been a serious debate about this issue. Mobile phone companies are worried about the  negative publicity of such ideas.

Question 3: Đáp án A

Kiến thức: đọc hiểu

Tạm dịch: Theo đoạn văn, điện thoại di động rất phổ biến với những người trẻ tuổi vì _______.

A. chúng làm cho họ trông phong cách hơn B. họ đang lo lắng

C. chúng là một phương tiện giao tiếp D. chúng được coi là bất thường

Thông tin: In many places, it is actually considered unusual not to use one. In many countries, cellphones are very popular with young people. They find that the phones are more than a means of communication – having a mobile phone shows that they are cool and connected.

Question 4: Đáp án A

Kiến thức: đọc hiểu

Tạm dịch: Đâu có thể là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn?

A. Sự đổi mới công nghệ và cái giá của chúng

B. Cách điện thoại di động hoạt động

C. Điện thoại di động: Vật bất li thân của thời đại chúng ta

D. Những lý do tại sao điện thoại di động được ưa chuộng

Giải thích: Bài đọc đề cập đến sự tiện lợi hữu ích của điện thoại di động đồng thời cũng nêu lên những tác hại có thể gây cho con người.

Question 5: Đáp án A

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng

Tạm dịch: potentially (adv): có khả năng

possibly (adv): có khả năng                            privately (adv): riêng tư, cá nhân

obviously (adv): chắc chắn, hiển nhiên          certainly (adv): chắc chắn

=> possibly = potentially

Question 6: Đáp án C

Kiến thức: đọc hiểu

Tạm dịch: Theo đoạn văn, mọi người nên _______.

A. chỉ sử dụng điện thoại di động trong trường hợp cấp cứu

B. không bao giờ sử dụng điện thoại di động trong mọi trường hợp

C. chỉ sử dụng điện thoại di động trong trường hợp khẩn cấp

D. giữ điện thoại di động thường xuyên

Thông tin: Mobile phones can be very useful and convenient, especially in emergencies.

Question 7: Đáp án C

Kiến thức: đọc hiểu

Tạm dịch: Theo đoạn 3, nhân viên bán hàng _______.

A. không thể nhớ tên của mình B. đổ lỗi cho bác sĩ của mình

C. có vấn đề với trí nhớ D. đã phải nghỉ hưu vì tuổi tác của mình

Thông tin: In one case, a traveling salesman had to retire at young age because of serious memory loss.

Dịch bài đọc:

     Hàng triệu người đang sử dụng điện thoại di động ngày nay. Ở nhiều nơi, nó được xem là bất thường khi không sử dụng điện thoại di động. Ở nhiều quốc gia, điện thoại di động rất phổ biến với giới trẻ. Họ nhận thấy rằng điện thoại không chỉ là phương tiện giao tiếp – có một chiếc điện thoại di động cho thấy rằng chúng thật tuyệt và được kết nối.

     Sự bùng nổ trong sử dụng điện thoại di động trên khắp thế giới đã khiến một số chuyên gia y tế lo lắng. Một số bác sĩ lo ngại rằng trong tương lai nhiều người có thể gặp vấn đề về sức khoẻ do sử dụng điện thoại di động. Tại Anh, đã có một cuộc tranh luận nghiêm túc về vấn đề này. Các công ty điện thoại di động đang lo lắng về sự công khai tiêu cực của những ý tưởng đó. Họ nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy điện thoại di động có hại cho sức khoẻ của bạn.

     Mặt khác, các nghiên cứu y học đã cho thấy sự thay đổi trong tế bào não của một số người sử dụng điện thoại di động. Dấu hiệu thay đổi mô của não và đầu có thể được phát hiện bằng thiết bị quét hiện đại. Trong một trường hợp, một nhân viên bán hàng đi du lịch phải nghỉ hưu ở tuổi còn trẻ vì mất trí nhớ nghiêm trọng. Anh ấy không thể nhớ ngay cả những nhiệm vụ đơn giản. Anh ta thường quên tên của con trai mình. Người đàn ông này thường nói chuyện điện thoại di động của mình khoảng sáu giờ một ngày, mỗi ngày trong tuần làm việc của mình, trong một vài năm. Bác sĩ gia đình ông đổ lỗi cho việc sử dụng điện thoại di động của ông, nhưng bác sĩ của ông chủ không đồng ý.

     Điều gì làm cho điện thoại di động có khả năng gây hại? Câu trả lời là bức xạ. Các máy móc công nghệ cao có thể phát hiện rất ít bức xạ từ điện thoại di động. Các công ty điện thoại di động đồng ý rằng có một số bức xạ, nhưng họ nói rằng số tiền là quá nhỏ để lo lắng về nó.

     Khi thảo luận về sự an toàn của họ tiếp tục, dường như cách tốt nhất là sử dụng điện thoại di động ít thường xuyên hơn. Sử dụng điện thoại thông thường của bạn nếu bạn muốn nói chuyện trong một thời gian dài. Chỉ sử dụng điện thoại di động khi bạn thực sự cần nó. Điện thoại di động có thể rất hữu ích và thuận tiện, đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp. Trong tương lai, điện thoại di động có thể có một nhãn cảnh báo rằng họ không tốt cho sức khoẻ của bạn. Vì vậy, bây giờ, thật khôn ngoan khi không sử dụng điện thoại di động của bạn quá thường xuyên.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button