Lớp 12Tin Học

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng

Câu hỏi: Sắp xếp các thao tác sau đây theo trình tự các bước để tạo liên kết giữa các bảng là:           

1. Chọn ToolRelationships…

2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng

Bạn đang xem: Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng

3. Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại

4. Chọn các bảng sẽ liên kết

A. 2 => 3 => 4 => 1

B. 1 => 4 => 2 =>3

C. 1 => 2=> 3 => 4

D. 4 => 2 => 3 => 1

Trả lời : 

Đáp án đúng: B

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về liên kết giữa các bảng và một số thao tác trên bảng nha các em !

I. Khái niệm liên kết bảng

– Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

– Có hai cách lập CSDL:

   + Cách 1: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết

   + Cách 2: Lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng.

– Lưu ý: cách thứ nhất có những nhược điểm sau:

   + Dư thừa dữ liệu

   + Không đảm bảo sự nhất quán

II. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng

Ví dụ:Cho CSDL như trong 3 bảng dưới đây

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 2)

1. Mở Database Tools → Relationships

 2. Chọn các bảng: HOA_DON, MAT_HANG, KHACH_HANG rồi nhấn Add.

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 3)

3. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng

– Kéo thả trường Ma_khach_hang trong bang KHACH_HANG qua trường Ma_khach_hang của bảng HOA_DON

 4. Trong hộp thoại Edit Relationships, nháy Create.

 5. Tương tự ta thiết lập các bảng còn lại, kết quả:

+ Kéo trường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoá đơn.

+ Tương tự thiết lập liên kết bảng hóa đơn và bảng mặt hàng.

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 4)
Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 5)

III. Xóa liên kết giữa các bảng

– Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy chuột vào đường liên kết;

Bước 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím và chọn Yes

Bước 3. Chọn Save để lưu lại.

VI. Sửa liên kết

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở hộp thoại Edit Relationships;

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 6)

Bước 2. Thực hiện các thay đổi cần thiết. Chọn OK;​

Bước 3. Chọn Save để lưu lại.

V. Các thao tác cơ bản trên bảng

1. Cập nhật dữ liệu

– Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm:

– Thêm bản ghi mới.

– Chỉnh sửa bản ghi.

– Xóa các bản ghi.

a. Thêm bản ghi mới (Record)

– Chọn Insert → New Record hoặc nháy nút 

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 7)

 (New Record) trên thanh công cụ rồi gõ dữ liệu tương ứng vào mỗi trường.

– Cũng có thể nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.

b. Chỉnh sửa

– Để chỉnh sửa giá trị một trường của một bản ghi chỉ cần nháy chuột vào ô chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết.

c. Xóa bản ghi

– Chọn bản ghi cần xoá.

– Nháy nút 

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 8)

 (Delete Record) hoặc nhấn phím Delete.

– Trong hộp thoại khẳng định xoá, chọn Yes

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 9)

2. Sắp xếp và lọc

a. Sắp xếp

Cách thao tác thực hiện sắp xếp dữ liệu:

– Bước 1. Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiển thị trang dữ liệu

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 10)

– Bước 3. Lưu lại kết quả sắp xếp

b. Lọc

Cách thao tác thực hiện lọc dữ liệu:

– Bước 1. Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm

– Bước 2. Access cho phép lọc với các nút lệnh sau trên thanh Table Datasheet

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 11)

3. Tìm kiếm đơn giản

– Chức năng tìm kiếm (tìm kiếm và thay thế) trong Access tương tự như trong Word.

Ví dụ: Cách 1: Chọn Edit → Find…

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 12)

   + Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F.

– Khi đó hộp thoại Find and Replace mở ra. Có thể cung cấp thêm cho việc tìm kiếm:

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 13)

– Trong ô Find What gõ cụm từ cần tìm.

– Trong ô Look In:

   + Chọn tên bảng.

   + Yêu cầu tìm trường hiện tại

– Trong ô Match, chọn cách thức tìm kiếm.

   + Any Part of Field (cụm từ cần tìm có thể là phần bất kì của trường)

   + Whole Field (cụm từ cần tìm là nội dung một ô);

   + Start of Field (cụm từ cần tìm phải nằm ở đầu của trường)

– Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

– Lệnh Replace khác với Find ở chỗ sau khi tìm được cụm từ thì thay thế bởi cụm từ trong ô Replace With.

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo liên kết giữa các bảng (ảnh 14)

4. In dữ liệu

– Có thể in dữ liệu từ bảng.

– Có thể giới hạn bản ghi mà Access sẽ in và xác định thứ tự in, cũng có thể chọn để chỉ in một số trường.

– Việc cài đặt tương tự word.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button