Lớp 12Tiếng Anh

Have you ever entered a tropical rainforest

Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi “Have you ever entered a tropical rainforest”cùng với kiến thức mở rộng là những tài liệu học tập vô cùng bổ ích dành cho thầy cô và bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi: Have you ever entered a tropical rainforest

Đọc hiểu:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the answer to each of the question.

Bạn đang xem: Have you ever entered a tropical rainforest

Have you ever entered a tropical rainforest? It’s a special, dark place completely different from anywhere else. A rainforest is a place where the trees grow very tall. Millions of kinds of animals, insects, and plants live in the rainforest. It is hot and humid in a rainforest. It rains a lot in the rainforest, but sometimes you don‘t know it’s raining. The trees grow so closely together that rain doesn’t always reach the ground.

Rainforests make up only a small part of the Earth’s surface, about six percent. They are found in tropical parts of the world. The largest rainforest in the world is the Amazon in South America. The Amazon covers 1.2 billion acres, or almost five million square kilometers. The second largest rainforest is in Western Africa. There are also rainforests in Central America, Southeast Asia, Northeastern Australia, and the Pacific Islands.

Rainforests provide us with many things. In fact, the Amazon Rainforest is called the “lungs of our planet” because it produces twenty percent of the world’s oxygen. One fifth of the world’s fresh water is also found in the Amazon Rainforest. Furthermore, one half of the world’s species of animals, plants, and insects live in the Earth’s rainforests. Eighty percent of the food we eat first grew in the rainforest. For example, pineapples, bananas, tomatoes, corn, potatoes, chocolate, coffee, and sugar all came from rainforests. Twenty-five percent of the drugs we take when we are sick are made of plants that grow only in rainforests. Some of these drugs are even used to fight and cure cancer. With all the good things we get from rainforests, it’s surprising to find that we are destroying our rainforests. In fact, 1.5 acres, or 6,000 square meters, of rainforest disappear every second. The forests are being cut down to make fields for cows, to harvest the plants, and to clear land for farms. Along with losing countless valuable species, the destruction of rainforests creates many problems worldwide. Destruction of rainforests results in more pollution, less rain, and less oxygen for the world.

Câu 1: What is the passage mainly about?

A. Where rainforest are located.   

B. Kinds of forests.

C. Facts about rainforests. 

D. How much oxygen rainforests make.

Giải thích:

Đoạn văn chủ yếu nói về cái gì?

A. Vị trí của rừng nhiệt đới                                        

B. Các loại rừng

C. Các sự thật về rừng nhiệt đới                                

D. Lượng oxy rừng nhiệt đới tạo ra

Đáp án: C

Câu 2: According to the passage, rainforests provide human all of the following EXCEPT?

A. Oxygen                                                      

B. Lung problems.

C. Drugs used to fight and cure cancer. 

D. Fresh water.

Giải thích:

Theo như đoạn văn, rừng nhiệt đới cung cấp cho con người tất cả những thứ dưới đây ngoại trừ:

A. Oxy                                                                        

B. Các vấn đề về phổi

C. Thuốc dùng để chiến đấu và trị ung thư                 

D. Nước sạch                                                              

Dẫn chứng: “Rainforests provide us with many things. In fact, the Amazon Rainforest is called the “lungs of our planet” because it produces twenty percent of the world’s oxygen. One fifth of the world’s fresh water is also found in the Amazon Rainforest… Twenty-five percent of the drugs we take when we are sick are made of plants that grow only in rainforests. Some of these drugs are even used to fight and cure cancer.”

Đáp án: B

Câu 3: Why is Amazon Rainforest called “Lungs of the planet”?

A. It uses much of the world’s oxygen. 

B. It helps circulation.

C. It provides much of our air. 

D. It helps us breathe.

Giải thích:

Tại sao rừng nhiệt đới Amazon được gọi là “lá phổi của hành tinh”?

A. Bởi vì nó sử dụng phần lớn oxi của thế giới

B. Nó giúp cho sự lưu thông

C. Bởi vì nó cung cấp nhiều không khí

D. Nó giúp chúng ta thở

Dẫn chứng: “In fact, the Amazon Rainforest is called the “lungs of our planet” because it produces twenty percent of the world’s oxygen.”

Đáp án: C

Câu 4: Where would you find the largest rainforest in the world?

A. in South America. 

B. Southeast Asia.

C. Western Africa. 

D. Northeastern Australia.

Bạn có thể tìm thấy rừng nhiệt đới lớn nhất ở đâu?

A. ở Nam Mỹ                                                 

B. Đông Nam Á

C. Tây Phi                                                      

D. Đông Bắc Úc

Dẫn chứng: “The largest rainforest in the world is the Amazon in South America”

Đáp án: A

Câu 5: The word “humid” in paragraph 1 is closest in meaning to______.

A. Dehydrated                         

B. Dry                         

C.Cool                 

D. Moist

Giải thích:

Từ “humid” trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với?

A. Dehyderated (adj): mất nước                     

B. Dry (adj): khô ráo

C. Cool (adj): mát lạnh                        

D. Moist (adj): ẩm ướt

Dẫn chứng: It is hot and humid in a rainforest.

Đáp án: D

Câu 6: The word “harvest” in paragraph 3 is closest in meaning to______.

A. Create                                 

B. Reduce                     

C. Destroy           

D. gather

Giải thích:

Từ “harvest” ở đoạn 3 gần nghĩa nhất với từ nào?

A. Create (v): tạo ra                                                     

B. Reduce (v): giảm thiểu

C. Destroy (v): phá huỷ                                               

D. Gather (v): thu hoạch

Dẫn chứng: The forests are being cut down to make fields for cows, to harvest the plants, and to clear land for farms.

Đáp án: D

Câu 7: What is the most likely reason why the author is surprised that we are destroying rainforest?

A. They are necessary for the health of our planet.

B. It will be too difficult to grow food without them.

C. They are necessary for the fight against cancer.

D. It will be too expensive to replant them.

Giải thích:

Cái nào có vẻ là lí do tại sao tác giải ngạc nhiên khi chúng ta phá huỷ rừng nhiệt đới

A. Nó cần thiết cho sức khoẻ của cả hành tinh

B. Sẽ rất khó để nuôi trồng thực phẩm nếu thiếu chúng

C. Chúng cần thiết để chiến đấu bệnh ung thư

D. Sẽ rất tốn kém để trồng lại

Đáp án: A

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button