Hóa HọcLớp 12

Công thức tính nhanh Amino Axit

Công thức tính nhanh Amino Axit

* Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm -NHvà mm nhóm -COOH) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH.

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit

Ví dụ:

Cho mm gam glyxin vào dung dịch chứa 0,30,3 mol HCl. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOHNaOH. Tìm m?m? (Biết Mglyxin=75)

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh Amino Axit

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 2)

* Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm –NH2 và m nhóm -COOH khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 3)

Ví dụ:

Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,375 mol NaOH. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol HCl. Tìm m? (Malanin = 89 )

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 4)

​Một số công thức tính nhanh số đồng phân

1) Số đồng phân ankan:

– Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn C-C và C-H.

– CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

Công thức tính nhanh 

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 5)

Ví dụ: 

Tính số đồng phần của ankan C4H10

Số đồng phân ankan sẽ là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

2) Số đồng phân Hiđro cacbon thơm là đồn đẳng benzen:
 

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 6)

3) Số đồng phân phenol đơn chức
 

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 7)

4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:
 

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 8)

5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 9)

Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân:   CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 10)

7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 11)

8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 12)

9) Số đồng phân amin bậc 1 đơn chức no CnH2n+3N:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 13)

10) Số đồng phân amino axit, no (có 1nhóm NH2 và 1 nhóm COOH)

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 14)

11) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 15)

12) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 16)

Ví dụ: Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

13) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 17)

Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng công thức phân tử với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà không đề cập đến loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

14) Số đồng phân pép tít :

Công thức: Nếu có n α-aminoaxít khác nhau thì có n giai thừa đồng phân được tạo từ các aminoaxít khác nhau.

Số n peptit = xn

Ví dụ: Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin?

Số đipeptit = 22 = 4

Số tripeptit = 23 = 8

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button