Lớp 11Toán

Bài 7 trang 121 sgk Hình học 11 nâng cao

Ôn tập chương III

Bài 7 (trang 121 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Một tứ diện được gọi là gắn đều nếu các cạnh đối bằng nhau từng đôi một. Với tứ diện ABCD, chứng tỏ các tính chất sau là tương đương.

a) Tứ diện ABCD là gần đều.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 121 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Các đoạn thẳng nối trung điểm cặp cạnh đối diện đôi một vuông góc với nhau.

c) Các trọng tuyến (đoạn thẳng nối đỉnh với trọng tâm mặt đối diện) bằng nhau.

d) Tổng các góc tại mỗi đỉnh bằng 180˚.

Lời giải:

– Chứng minh a) ⇔ b)

Gọi M, N, P, Q, E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD, BC, AD, AC, BD.

a)⇒ b). Do AC = BD nên MNPQ là hình thoi, vì thế MN ⊥ PQ. Tương tự ta có MN ⊥ EF, PQ ⊥ EF.

b)⇒ a). MNPQ là hình bình hành mà MN ⊥ PQ nên MNPQ là hình thoi, tức PM = MQ, từ đó AC = BD.

Tương tự như trên BC = AD, AB = CD.

– Chứng minh a)⇔ c)

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 7 trang 121 sgk Hình học 11 nâng cao

Gọi A’, B’ lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD và ACD.

a)⇒ c). Ta có ΔBCD = ΔADC (c. c. c) nên BN = AN, từ đó A’N=B’N

Vậy ΔAA’N = ΔBB’N(c. g.c), ⇒ AA’= BB’

Tương tự như trên ta có điều phải chứng minh.

c)⇒ a). Do giả thiết ta có BB’ = AA’, mà AA’ cắt BB’ tại G , AG = 3GA’ ; BG = 3GB’ (xem BT 22, chương II, SGK), từ đó BG = AG và GA’ = GB’;

Các tam giác BGA’ và AGB’ bằng nhau nên BA’ = AB’ . Như vậy BN = AN,

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 7 trang 121 sgk Hình học 11 nâng cao

Từ (1) và (2) suy ra AD = BC và AC = BD. Tương tự như trên ta cũng có AB = CD

– Chứng minh a) ⇔ d)

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 7 trang 121 sgk Hình học 11 nâng cao

a) ⇒ d). Do sự bằng nhau của các tam giác ABC, CDA, BAD với tam giác DCB nên tổng các góc tại B bằng 180˚.

Đối với các đỉnh còn lại cũng được lí luận tương tự như trên.

d) ⇒ a). Trải các mặt ABC , ACD, ABD lên mp(BCD)

Do tổng các góc tại B cũng như tại C, tại D đều bằng 180˚ nên các bộ ba điểm A1, C, A2;C2, D, A3; A3,B, A1 là những bộ ba điểm thẳng hàng . Như vậy, BC, CD, DB là ba đường trung bình của tam giác A1A2A3. Từ đó BD = A1 C = CA2 = CA. Tương tự ta cũng có AD = BC, CD = AB

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button