Lớp 12Tiếng Anh

Australia has a well-organized and well-structured education system

Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi “Australia has a well-organized and well-structured education system”cùng với kiến thức tham khảo là tài liệu cực hay và bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức bộ môn Tiếng Anh 12.

Trả lời câu hỏi: 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the answer to each of the question.

Australia has a well-organized and well-structured education system. The education starts at the age of five or six, but it may differ by a narrow margin between states. It starts with the preschool education which is not compulsory and can be offered within a school or separately. The primary and secondary school encompasses the compulsory education for Australians. There are a large number of primary and high school across the country with most of them being public schools. It is estimated that public schools amount to 60% of scholars as opposed to 40% in private settings. All these education providers must be licensed by the government and must fulfill certain requirements including infrastructure and teaching. Universities, on the other hand, are mainly public institutions.
The Australian education system has established a standard curriculum so all scholars will be given the same quality of education. Despite there may be some states at which this curriculum is modified a bit, but the change is not that significant. The actual curriculum set out in Australia education system is based on important abilities one must have in his life: Literacy, Numeracy, Information and communication technology, Critical and creative thinking, personal and social capability, ethical understanding, intercultural understanding.
Vocational and Technical schools prepare students that want to skip the university and want to move directly to the job market. Actually, here it stands the difference between universities and colleges: the Vocational and Technical Schools are more oriented in teaching practical skills while university courses are mainly theory-based to lead students to different academic careers. There are hundreds of other schools out there that provide technical and further education (TAFE) and vocational education and training (VET). These schools offer short courses, certificates I through IV, diplomas, and advanced diplomas. They focus on training their students in a particular vocation or just to help their students get out into the workplace. These schools offer a wide variety of courses and qualifications attained by these courses can lead to different career pathways to follow afterward.

Bạn đang xem: Australia has a well-organized and well-structured education system

Australian higher education modernity and reputation relies on a huge number of educational providers including universities and different training organizations. Currently, there are 43 universities across the country. The vast majority of universities are public except two private universities. The world-class teaching offered is surely undisputed. Seven Australian universities are traditionally found at the top 100 best universities in the world which is a sufficient indicator to highlight their quality.

Besides universities, more than 5,000 training organizations are registered and accredited. Actual figures show that the number of enrolled students is around 3.8 million with international students sharing more than half a million. There are also 3 self-accrediting higher education institutions. Furthermore, dozens of smaller schools do not grant any degrees or have an accreditation – these are private schools that focus on theology, business, information technology, natural therapies, hospitality, health, law, and accounting.

(Source: http://www.studying-in-australia.org/)

Câu 1. Which of the following could be the main topic of the passage? 

A. The levels of education in Australia. 

B. The Australian education system. 

C. The curriculum of schools in Australia. 

D. The position of Australian schools in the world. 

Trả lời:

Đáp án B. Hệ thống giáo dục của Úc

Câu 2: According to paragraph 1, which of the following is TRUE about the education in Australia? 

A. Children must start schools when they are five years old.

B. Pre-school education is not optional for Australian children. 

C. There are more students attending public schools than private schools. 

D. Every education provider can start up their school without any requirements. 

Đáp án: C

Theo đoạn 1, câu nào là đúng về nền giáo dục ở Úc?

A. Trẻ em phải đến trường khi chúng được 5 tuổi.

B. Giáo dục mầm non là bắt buộc cho trẻ em Úc.

C. Có nhiều học sinh học các trường công lập nhiều hơn các trường tư.

D. Mọi nhà cung cấp giáo dục đều có thể mở trường mà không có bất kì yêu cầu gì.

Căn cứ thông tin đoạn 1:

(Giáo dục bắt đầu ở độ tuổi năm hoặc sáu, nhưng nó có thể khác nhau bởi ranh giới hẹp giữa các tiểu bang. Nó bắt đầu với giáo dục mầm non không bắt buộc và có thể được dạy trong cùng một trường học hoặc riêng biệt. Trường tiểu học và trung học bao gồm chương trình giáo dục bắt buộc cho người Úc. Có một số lượng lớn các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc với hầu hết trong số đó là trường công lập. Người ta ước tính rằng các trường công lập chiếm tới 60% học sinh so với con số 40% ở các cơ sở tư nhân. Tất cả các nhà cung cấp giáo dục này phải được chính phủ cấp phép và phải đáp ứng các yêu cầu nhất định bao gồm cơ sở hạ tầng và giảng dạy.)

Câu 3. What is the curriculum of the Australian education system based on? 

A. It focuses on necessary skills that students must be prepared for their life. 

B. It is based on essential abilities like reading, writing and numbers. 

C. It concentrates on knowledge and technology for students.

D. It depends on the quality of education that the schools provide. 

Đáp án: A

Chương trình học của hệ thống giáo dục Úc dựa vào điều gì?

A. Nó tập trung vào các kĩ năng cần thiết mà học sinh cần được trang bị cho cuộc sống của họ.

B. Nó dựa vào các khả năng cần thiết như đọc, viết và con số.

C. Nó tập trung vào kiến thức và công nghệ cho học sinh.

D. Nó dựa vào chất lượng giáo dục mà các trường học cung cấp.

Căn cứ vào thông tin đoạn 2:

The actual curriculum set out in Australia education system is based on important abilities one must have in his life: Literacy, Numeracy, Information and communication technology, Critical and creative thinking, personal and social capability, ethical understanding, intercultural understanding.

(Chương trình giảng dạy thực tế được đặt ra trong hệ thống giáo dục Úc dựa trên những khả năng quan trọng mà người ta phải có trong cuộc sống của mình: Biết chữ, giỏi Toán, Công nghệ thông tin và truyền thông, Tư duy phê phán và sáng tạo, năng lực cá nhân và xã hội, hiểu biết đạo đức, hiểu biết liên văn hóa.)

Câu 4: According to paragraph 3, the main difference between universities and Vocational and Technical schools is that _______________. 

A. The Vocational and Technical schools pay more attention to academic careers than the other. 

B. The Vocational and Technical schools provide more courses for students to choose than the other.

C. Universities provide practical skills for students to take part in the workforce while Vocational and Technical schools only help them with theory. 

D. Universities emphasize theoretical courses whereas the Vocational and Technical schools tend to develop practical skills. 

Đáp án: D

Theo đoạn 3, sự khác biệt chính giữa các trường đại học và các trường dạy nghề và kĩ thuật là ______________.

A. Các trường dạy nghề và kĩ thuật chú ý nhiều đến các nghề nghiệp cao cấp hơn trường đại học.

B. Các trường dạy nghề và kĩ thuật cung cấp nhiều khoá học cho học sinh lựa chọn hơn là trường đại học.

C. Các trường đại học cung cấp các kĩ năng thực hành cho học sinh tham gia vào lực lượng lao động trong khi các trường dạy nghề và kĩ thuật chỉ giúp học sinh về mặt lý thuyết.

D. Các trường đại học nhấn mạnh vào các khoá học lý thuyết trong khi các trường dạy nghề và kĩ thuật có khuynh hướng phát triển kĩ năng thực hành.

Căn cứ thông tin đoạn 3:

Actually, here it stands the difference between universities and colleges: the Vocational and Technical Schools are more oriented in teaching practical skills while university courses are mainly theory-based to lead students to different academic careers.

(Trên thực tế, ở đây nó là sự khác biệt giữa các trường đại học và cao đẳng: các trường dạy nghề và kỹ thuật thiên về việc dạy các kỹ năng thực hành hơn, trong khi các khóa học đại học chủ yếu dựa trên lý thuyết để hướng dẫn sinh viên đến các ngành nghề khác nhau.)

Câu 5. The word “They” in paragraph 3 refer to _________. 

A. These schools 

B. Short courses 

C. Diplomas 

D. Advanced diplomas 

Đáp án: D

Từ “they” ở đoạn 3 chỉ____________        

A. EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường của chính phủ Hoa Kỳ)

B. Đội xây dựng

C. Các kiến trúc sư và nhà khoa học môi trường

D. Các vật liệu từ việc phá hủy

Trích bài: They must evaluate the materials from the demolition and determine what those materials contain, and if they meet the standards set by the U.S, governments Environmental Protection Agency (the EPA).

Tạm dịch: Họ phải đánh giá các vật liệu từ việc phá hủy và xác định những vật liệu đó chứa gì, và liệu chúng có đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường của chính phủ Hoa Kỳ (EPA).

Như vậy “they” ở đây chính là các vật liệu từ việc phá hủy

Câu 6. The word “reputation” in paragraph 4 is closest in meaning to ____________. 

A. obscurity 

B. renown 

C. difference 

D. stability 

Đáp án: B.

reputation = renown: danh tiếng

Câu 7. The word “undisputed” in paragraph 4 could be best replaced by __________. 

A. Questionable 

B. Doubtful 

C. Undeniable 

D. Unacknowledged 

Đáp án: C

Từ “undisputed” trong đoạn 4 có thể được thay thế tốt nhất bởi từ __________.

A. Đáng ngờ

B. Đáng nghi

C. Không thể phủ nhận

D. Không được thừa nhận

Từ đồng nghĩa: undisputed (không thể tranh cãi, phủ nhận) = undeniable

The world-class teaching offered is surely undisputed. Seven Australian universities are traditionally found at the top 100 best universities in the world which is a sufficient indicator to highlight their quality.

(Những lớp học đẳng cấp thế giới được giảng dạy chắc chắn là không thể tranh cãi. Bảy trường đại học của Úc được xếp hạng trong top 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới, đây là một chỉ số để làm nổi bật chất lượng của các trường đại học này.)

Câu 8. What can be inferred from the passage? 

A. Australia is an ideal place for not only Australian students but also international ones to study. 

B. There are more and more international students choosing Australian universities to attend. 

C. Because of the fame in the world, more universities and training organizations are established each year. 

D. Students in Australia prefer Vocational and Technical schools than others. 

Đáp án:  A.  Úc là một nơi lý tưởng cho không chỉ sinh viên Úc mà còn cả quốc tế đến học tập.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button