Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Thứ ba - 11/10/2016 23:04
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

- Căn cứ công văn số: 4235/ BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017 của Bộ GD&ĐT; - Căn cứ báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của sở GD&ĐT; Công văn số: 1821/SGD ĐT-GDTrH ngày 07/9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016- 2017 của sở GD&ĐT Quảng Bình; - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THPT Ninh Châu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 với những nội dung cơ bản sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT:

   KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
 
1. Duy trì số lượng, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
  1.1. Tuyển sinh đúng quy định.
  1.2. Duy trì sĩ số, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học 0,6%
  1.3. Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần: 98%.
2. Xây dựng cơ sở vật chất, khuôn viên, tăng cường các điều kiện dạy học.
2.1. Xây dựng khuôn viên nhà trường.
  2.2. Xây dựng được phòng truyền thống, bố trí được các phòng của tổ chuyên môn.
2.3.  Mua sắm thiết bị dạy học.        
3. Chất lượng.
 3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ.
- 100% giáo viên đạt chuẩn. Trong năm có 1 giáo viên đi học cao học.
- 100% giáo viên giảng dạy đạt yêu cầu, trong năm có 07 giáo viện đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
- 100% giáo viên có kỷ năng sử dụng CNTT vào dạy học, 100% có chứng chỉ tin học A trở lên, 100% có chứng chỉ ngoại ngữ.
- 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng giáo dục thường xuyên.
- Xếp loại giáo viên:
+ Xếp loại viên chức: 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 68,6% hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ 1,4%.
+ Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: 47,7% xếp loại xuất, 52,3% xếp loại khá.
3.2. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
 -  Xếp loại học lực học sinh:
 Giỏi: 13,9 %, Khá 61,1%, TB: 23,2%, Yếu: 1,8 %.
-  Xếp loại hạnh kiểm:
 Tốt: 74,7 %, Khá: 22,3 %, TB: 2,7 %, Yếu: 0,3%.
-. Thi HSG:
+ Các bộ môn văn hóa : Thi học sinh giỏi lớp 11, 12 đạt 58 giải (Trong đó: khối 12 đạt 5 giải đồng đội, 22 giải cá nhân về các môn văn hóa và 2 giải Casio; khối 11 đạt 24 giải cá nhân và giải khuyến khích toàn đoàn về các môn văn hóa; thi IOE đạt 2 cấp tỉnh và 1 giải cấp quốc gia; thi giải toán qua mạng đạt 1 giải cấp tỉnh).
+ TDTT: Thi điền kinh cấp Tỉnh đạt 12 giải cá nhân ( 01 HCV, 05 HCB, 06 HCĐ).
4. Quản lý
 - Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động nhà trường, quy chế đánh giá xếp  loại CB, GV, NV, học sinh, nội quy học sinh; Quy chế phối hợp hoạt động nhà trường với Công đoàn, Đoàn  thanh niên.
- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuần và các kế hoạch các hoạt động chính trong nhà trường. Nâng cao trách nhiệm quản lý chuyên môn của tổ chuyên môn.
5. Kết quả thi đua khen thưởng cuối năm
* Khen thưởng học sinh:
+ Tập thể lớp: Khen thưởng 09 lớp tiên tiến.
+ Cá nhân: Khen thưởng 149 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 657 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
* Danh hiệu thi đua tập thể nhà trường và CB-GV-NV:
+ Danh hiệu tập thể: Tập thể Lao động xuất sắc.
+  Danh hiệu cá nhân:
- Số cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh: 02
- Số cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở: 09
- Số cá nhân đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến: 61
* Nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
  6. Khó khăn, thách thức:
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, đặc biệt là phòng học, nhà đa năng; sân học thể dục còn đơn sơ, chưa đảm bảo tổ chức tốt việc dạy học thể dục cho học sinh, điều này phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. 
- Một bộ phận học sinh gia đình có bố mẹ đi làm ăn xa, hoàn cảnh khó khăn, thiếu quan tâm đến con em.
- Việc đổi mới phương pháp, dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh gặp một số khó khăn do: năng lực của một số giáo viên còn hạn chế, điều kiện đảm bảo dạy học chưa tốt, số học sinh trên lớp đông, thói quen học thụ động của học sinh ở các lớp dưới; Nội dung chương trình còn mang nặng kiến thức, cách kiểm tra đánh giá đang ít thay đổi chưa phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học.
B. PHẦN THỨ HAI:
 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM HỌC 2016-2017
 
I. Phương hướng, nhiệm vụ chung.
1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các đơn vị. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.
3. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí trong đơn vị theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
5. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; nghiên cứu khoa học trong học sinh; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
II. Phương hướng, nhiệm vụ cụ thể
1. Tiếp cận.
  Mục tiêu 1. Duy trì số lượng, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
 Chỉ tiêu 1.1. Tuyển sinh đúng quy định, đúng chỉ tiêu.
 Chỉ tiêu 1.2.  Giảm tỉ lệ học sinh bỏ học < 0,5%
 Chỉ tiêu  1.3. Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần: 99%.
  * Các hoạt động:
- Tuyển sinh đúng quy định đảm bảo khách quan, công bằng chính xác.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm GVCN, các tổ chức trong trường, giáo viên bộ môn trong việc dạy học, quản lý, theo dõi học sinh.
- Động viên, chia sẽ, giúp đỡ học sinh, quan tâm nhiều đến quản lý, giáo dục, giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 Mục tiêu 2. Xây dựng cơ sở vật chất, khuôn viên, tăng cường các điều kiện dạy học.
Chỉ tiêu 2.1:  Xây dựng khuôn viên nhà trường.
Chỉ tiêu 2.2: Mua sắm thiết bị dạy học.     
Chỉ tiêu 2.3: Xây dựng 08 phòng học mới.
Chỉ tiêu 2.4: Sữa chữa sân học thể dục và nhà vệ sinh của học sinh.
*Các hoạt động:
- Huy động các nguồn vốn để xây dựng CSVC, trong đó tham mưu để Sở, Tỉnh cấp kinh phí xây dựng trường, đồng thời tích cực kêu gọi ủng hộ của địa phương, doanh nghiệp, phụ huynh để hổ trợ xây dựng CSVC phục vụ dạy học của nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc  các quy định thu, chi, tiết kiệm các khoản chi để phục vụ cho dạy học.
- Giáo dục ý thức bảo vệ tài sản trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và có quy định chặt chẻ để bảo vệ CSVC nhà trường
 2. Chất lượng
  Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng đội ngũ .
Chỉ tiêu 3.1: 100% giáo viên đạt chuẩn trong đó trên chuẩn 9,4%. Trong năm có ít nhất 02 giáo viên đi học cao học.
Chỉ tiêu 3.2: 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo quy định đạt yêu cầu trở lên.
Chỉ tiêu 3.3: Xếp loại viên chức: 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp có 47,7% xếp loại xuất sắc, 52,3% xếp loại khá.
* Các hoạt động :
- Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Đảng, nhà nước, ngành giáo dục, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, triển khai các cuộc vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác; Nâng cao trình  độ lí luận.
- Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, cộng tác, giúp đỡ nhau.
- Tổ chức các hoạt động nâng cao nâng lực giảng dạy, chỉ đạo tổ chuyên môn: Xây dựng chuyên đề dạy học, dự giờ rút kinh nghiệm, thao giảng, hội thảo, viết sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
- Đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực học sinh, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lí, dạy học có hiệu quả; coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.
- Tích cực bồi dưỡng năng lực giáo dục và công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh.
- Đảm bảo đủ sách vở và tài liệu, điều kiện làm việc của giáo viên.
- Tích cực tạo nguồn, xây dựng quy hoạch, tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ.
- Đánh giá xếp loại giáo viên đúng yêu cầu và năng lực, có chính sách thi đua khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích, động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Mục tiêu 4. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh
Chỉ tiêu 4.1. Xếp loại học lực học sinh
      - Học lực giỏi 10%, khá 61,9%, TB 26,6%, yếu: 1,5%.
 Chỉ tiêu 4.2. Xếp loại hạnh kiểm.
      - Tốt Tốt 74,2%, khá 23,8%, TB 1,5%, Yếu 0,5%.
     Chỉ tiêu 4.3. Thi HSG.
 - Thi HSG đạt từ 50 giải cá nhân trở lên, 50% số môn có giải đồng đội (Mỗi môn có 50% số em tham gia dự thi đạt giải), học sinh giỏi khối 11 đạt giải toàn đoàn. Nhà trường đứng trong tốp những trường có kết quả thi HSG cao nhất.       
 - TDTT: có  giải.
 - Casio: 50% số em tham gia dự thi đạt giải.
 Chỉ tiêu 4.4. Tốt nghiệp lớp 12, thi đại học, cao đẳng.
- Tỷ lệ đậu tốt nghiệp 97%
            - Kết quả thi đại học, cao đẳng: Tỷ lệ đổ đại học, cao  đẳng 60-70%.
   * Các hoạt động:
- Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống, pháp luật cho học sinh, xây dựng, tổ chức thực hiện tốt nền nếp, kỹ cương nhà trường, tạo được môi trường giáo dục  lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường;
- Phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong công tác quản lý giáo viên, triển khai hoạt động dạy học theo kế hoạch của nhà trường; Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý của BGH, tổ chuyên môn.
- Chú trọng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh.
- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng giờ dạy chính khoá, phụ đạo học sinh yếu  kém, tổ chức tốt công tác bồi dưỡng HSG, tổ chức ôn thi tốt nghiệp có hiệu quả,
- Liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh, phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục đạo đức học sinh. Phối hợp chặt chẻ với chính quyền địa phương để tăng cường công tác an ninh trật tự, quản lý giáo dục học sinh, động viên học sinh.
- Thực hiện có hiệu quả các buổi sinh hoạt tập thể (Chào cờ, sinh hoạt lớp, ngoại khoá...) và tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm trong năm học, xây dựng các phong trào thi đua.
3. Quản lý
Mục tiêu 5: Xây dựng quy chế, kế hoạch và thực hiện công tác quản lý nhà nước.
 Chỉ tiêu 5.1: Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động nhà trường, quy chế đánh giá xếp  loại CB, GV, NV, học sinh, nội quy học sinh; Quy chế phối hợp hoạt động nhà trường với Công đoàn, Đoàn  thanh niên.
Chỉ tiêu 5.2: Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuần và các kế hoạch hoạt động trong nhà trường phù hợp với điều kiện hiện có và có tính khả thi cao.
Chỉ tiêu 5.3: Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý chuyên môn của tổ chuyên môn.
* Các hoạt động:
- Tổ chức hội nghị cốt cán, hội nghị liên tịch, hội nghị CNVC để thực hiện phân công công tác và xây dựng quy chế.
- Tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm bổ sung các văn bản ban hành.
-  Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN để phát huy dân chủ của cán bộ, GV và tăng cường công tác kiểm tra, quản lý.
4. Thi đua khen thưởng của nhà trường và các tổ chức trong nhà trường.
* Danh hiệu thi đua tập thể nhà trường và CB-GV-NV:
+ Danh hiệu tập thể: Tập thể Lao động xuất sắc.
+  Danh hiệu cá nhân:
- Số cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh: 02
- Số cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở: 09
- Số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 62
- Chi bộ: TSVM.
- Công đoàn: VMXS
- Đoàn trường: VMXS.
C. PHẦN THỨ BA:
KẾT LUẬN
Năm học mới 2016-2017 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời là năm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; và là năm học tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với mục tiêu đặt ra: Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng. Với ý nghĩa đó, đòi hỏi mỗi CB-GV-NV hãy nâng cao nhận thức, xác định hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình, nỗ lực vượt khó, phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành tốt kế hoạch năm học đã đề ra. Phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia, tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân.
                                                    
                                                                                         Quảng Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2016
                                                                                                             HIỆU TRƯ­ỞNG
 

                                                                                                              Từ Xuân Hóa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn