Tổ Văn

                                     TỔ VĂN

TT                 Họ Và Tên                       Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Thị Lệ Hà               TTCM                                    ĐHSP Văn
2                Nguyễn Thị Cẩm Lan         TPCM                                    ĐHSP Văn
3                Nguyễn Thị Hồng Cẩm      TPCM                                    Thạc sỹ Văn
4                Nguyễn Ánh Dương                 GV                                     ĐHSP Văn
5                Lê Thị Thanh Hoa                    GV                                      ĐHSP Văn
6                Phan Thị Thuý Hồng                GV                                      ĐHSP Văn
7                Nguyễn Thị Đạm Thuỷ             GV                                      ĐHSP Văn