Tổ Toán

                                                                 TỔ TOÁN

TT                Họ Và Tên                                 Chức vụ                   Trình độ chuyên môn

1               Hoàng Hải Đăng                           TTCM                             ĐHSP Toán 
2               Lê Thị Lương                                 TPCM                             ĐHSP Toán
3               Nguyễn Văn Duyện                           GV                               ĐHSP Toán
4               Lê Thanh Thủy                                   GV                               ĐHSP  Toán
5               Cao Hiếu Nghĩa                                 GV                               ĐHSP Toán
6               Hoàng Thị Bình                                  GV                               ĐHSP Toán
7               Lê Thị Thu                                           GV                               ĐHSP Toán
8              Đặng Thị Hải Yến                               GV                                ĐHSP Toán
9              Nguyễn Hữu Thế                                GV                                ĐHSP Toán
10            Lê Bá Đức                                            GV                                ĐHSP Toán
11             Nguyễn Anh Tuân                              GV                                 ĐHSP Toán