Tổ Tin - Công nghệ

                       TỔ TIN - CÔNG NGHỆ

TT                 Họ Và Tên                       Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Lê Hải                      TTCM                                    ĐHSP Tin
2                Bùi Quốc Dũng                     TPCM                                    ĐHSP KTCN
3                Dương Thuỳ Mai                        GV                                     ĐHSP Tin
4                Lê Tiến Văn                                 GV                                     ĐHSP KTCN
5                Nguyễn Thị Ngọc                       GV                                     ĐHSP KTNN
6                Trần Thị Cao Vân                       GV                                     ĐHSP KTNN