Tổ Thể dục - GDQP

               TỔ THỂ DỤC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

TT                 Họ Và Tên                       Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Văn Hùng               TTCM                                    ĐHSP TDTT
2                Phùng Văn Yên                    TPCM                                    ĐHSP TDTT
3                Bùi Hiến                                TPCM                                    ĐHSP TDTT-QP
4                Nguyễn Đình Trí                        GV                                    ĐHSP TDTT
5                Mai Quốc Huy                            GV                                    ĐHSP TDTT
6                Nguyễn Thị Minh Hạnh            GV                                    ĐHSP TDTT