Tổ Sử - GDCD

                            TỔ SỬ - GDCD

TT                 Họ Và Tên                       Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Thị Hồng Lê             TTCM                                    ĐHSP Sử
2                Trần Thị Luyến                       TPCM                                    ĐHSP Sử
3                Lê Thị Diệu Hằng                   TPCM                                    ĐHSP GDCD
4                Phan Thị Tuyết                             GV                                    ĐHSP Sử
5                Lê Thị Kim Liên                            GV                                    ĐHSP Sử
6                Lê Thị Thanh Liếu                        GV                                    ĐHSP GDCD