Tổ Sinh

                                       TỔ SINH

TT                 Họ Và Tên                       Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Thị Vụ                     TTCM                                      ĐHSP Sinh
2                Nguyễn Ngọc Lan               TPCM                                     Thạc sỹ Sinh
3                Lê Thị Thuý Hằng                     GV                                      ĐHSP Sinh
4                Nguyễn Thị Hương Liên          GV                                     ĐHSP Sinh
5                Trần Thị Tình                              GV                                     ĐHSP Sinh