Tổ Ngoại ngữ

                             TỔ NGOẠI NGỮ

TT                 Họ Và Tên                            Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Thị Lan Phương         TTCM                                    Thạc sỹ T. Anh
2                Nguyễn Thị Tuyết Minh             TPCM                                    ĐHSP T.Anh
3                Nguyễn Thị Thanh Nhung       TPCM                                    ĐHSP T. Anh
4                Nguyễn Thị Cẩm Lệ                       GV                                     ĐHSP T.Anh
5                Nguyễn Thị Thu Hiền                     GV                                     ĐHSP T.Anh
6                Nguyễn Thị Kim Ân                         GV                                     ĐHSP T.Anh
7                Hoàng Thị Minh Châu                    GV                                     ĐHSP T.Anh