Tổ Lý

                                        TỔ LÝ

TT                 Họ Và Tên                       Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Viết Ngọc             TTCM                                    ĐHSP Lý
2                Hoàng Tấn Viễn                TPCM                                   ĐHSP Lý
3                Phan Thanh Bình                   GV                                    ĐHSP Lý
4                Cao Bình Long                        GV                                   ĐHSP Lý
5                Trương Thị Thanh Thủy         GV                                   ĐHSP Lý
6                Bạch Thị Hồng Nhung            GV                                  ĐHSP Lý
7                Nguyễn Văn Hiễn                     GV                                  ĐHSP Lý      
8                Lê Ngọc Phước                 Nhân viên thiết bị               ĐHSP KTCN