Tổ Hóa

                                        TỔ HOÁ

TT                 Họ Và Tên                       Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Thị Hoa Lý             TTCM                                    Thạc sỹ Hoá
2                Nguyễn Mậu Tình                TPCM                                    ĐHSP Hoá
3                Lê Thanh Long                    TPCM                                    Thạc sỹ Hoá
4                Nguyễn Thị Diễm                     GV                                     ĐHSP Hoá
5                Hà Công Văn                            GV                                      ĐHSP Hoá
6                Đỗ Thị Ái Tâm                           GV                                      ĐHSP Hoá