Tổ Hành chính

                                 TỔ HÀNH CHÍNH

TT                 Họ Và Tên                       Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Thị Sòng                   TTVP                                     Tr cấp Kế toán
2                Võ Thị Mỹ Nghệ                      TPVP                                      ĐHSP T.Nga
3                Nguyễn Thị Hương                    NV                                       ĐH Thư Viện
4                Lê Ngọc Oanh                             NV                                     Tr cấp Y tế