Tổ Địa

                                    TỔ ĐỊA

TT                 Họ Và Tên                       Chức vụ                              Trình độ chuyên môn
1                Nguyễn Thị Thương             TTCM                                    ĐHSP Địa
2                Nguyễn Thị Thanh Thuý      TPCM                                    ĐHSP Địa
3                Nguyễn Thị Quỳnh Phương     GV                                    ĐHSP Địa
4                Bùi Thị Quỳnh Hoa                     GV                                    ĐHSP Địa