Học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh năm học 2009 - 2010

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia - Tỉnh lớp 12 năm học 2009-2010

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn  Giải Đồng Đội
 1  Nguyễn Tâm Việt  12A2 Nhì quốc gia Sinh học  
2 Phạm Thị Thùy Giang 12A2  khuyến khích  Văn
khuyến khích   
  
3 Cao Thị Thu Hiền 12C1  khuyến khích  Văn
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12A1  khuyến khích  Văn
5 Hoàng Thị Thảo Nhung 12A2  khuyến khích  Văn
6 Hoàng Thị Thanh 12C1  khuyến khích  Văn
7 Lê Thanh Hòa 12A1 Ba  Toán  
8 Lê Thị Yên Bình 12A1  khuyến khích  Sinh học Ba   
9 Trần Thị Kiều Trang 12A2  Ba  Sinh học
10 Nguyễn Tâm Việt 12A2  Nhì  Sinh học
11 Nguyễn Hùng Vương 12A2  Nhì  Sinh học
12 Võ Thị Hạnh 12C1 Ba Lịch sử khuyến khích   
13 Nguyễn Thị Hồng Luyến 12C1 khuyến khích Lịch sử
14 Lê Thị Mơ 12C1 Ba  Lịch sử
15 Nguyễn Thị Hoài Thương 12C1 khuyến khích  Lịch sử
16 Nguyễn Thị Bình 12C1 khuyến khích  Địa Lý  Ba   
17 Nguyễn Thị Ngân 12A2 khuyến khích  Địa Lý
18 Nguyễn Thị Hoài Phương 12C1 khuyến khích  Địa Lý
19 Phạm Thị Tý 12B6 khuyến khích Địa Lý
20 Trần Thị Hải Yến 12C1 Ba  Địa Lý
21 Nguyễn Thị Mai Chi 11A3 khuyến khích Tiếng Anh khuyến khích
22 Lê Thị Thanh Phương 11A1 khuyến khích Tiếng Anh
23 Lê Thị Thanh Tú 12A3 khuyến khích  Tiếng Anh


Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia - Tỉnh lớp 11 năm học 2009-2010

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn  Giải Đồng Đội
 1 Nguyễn Ngọc Duy 11A2 khuyến khích   Toán 
 2 Đỗ văn Đại 11A1 khuyến khích   Toán
 3 Nguyễn Anh Ngọc 11A4 khuyến khích   Toán
 4 Lê Thị Thanh Phương 11A1 khuyến khích   Toán
 5 Nguyễn Viết Tùng 11A3 khuyến khích   Toán
 6 Nguyễn Thị Bê 11C1 khuyến khích  Văn
khuyến khích

  
 7 Nguyễn Thị Mai Chi 11A3 khuyến khích  Văn
 8 Đoàn Thị Duyên 11A4 khuyến khích  Văn
 9 Trần Thị Trang 11A4 khuyến khích  Văn
 10 Nguyễn Ngọc Vũ 11A2 khuyến khích  Văn
 11 Phan Thái Chủ 11A3 khuyến khích  Sinh học  khuyến khích
 12 Nguyễn Văn Duẩn 11A2 khuyến khích  Sinh học 
 13 Dương Viết Dũng 11A3 khuyến khích  Sinh học 
 14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11A2 Ba Sinh học 
 15 Hoàng Phương Thái 11A2 khuyến khích  Sinh học 
 16 Trần Thị Phi Yến 11A4 khuyến khích  Sinh học 
 17 Nguyễn Ngọc Duy 11A2 khuyến khích  Vật lý 
 
18 Nguyễn Hữu Tiến 11A3 khuyến khích  Vật lý 
19 Đặng Hùng Dương 11A1 khuyến khích  Hóa học 

 
20 Nguyễn Thị Thu Hà 11A1 khuyến khích  Hóa học 
21 Nguyễn Công Khắc 11A3 Ba Hóa học 
22 Phan Thị Thúy Bình 11C1 khuyến khích  Lịch sử
Ba

 
23 Nguyễn Ngọc Hà 11C1 Ba Lịch sử
24 Phùng Thị Huyền 11B6 Ba Lịch sử
25 Hà Thị Hoài Linh 11C1 Ba Lịch sử
26 Nguyễn Thanh Quỳnh 11C1 Ba Lịch sử    
27 Lê Thị Vân Anh 11C1 khuyến khích  Lịch sử
28  Phạm Thị Thanh Tâm 11C1  Nhì Lịch sử
 29  Nguyễn Thị Bê  11C1  khuyến khích  Địa lý   
 30  Nguyễn Thị Mai Chi  11A3  khuyến khích  Địa lý
 31  Nguyễn Thị Hồng Gấm  11B1 Nhì  Tiếng Anh khuyến khích
 32  Đoàn Thanh Thiên Thu  11A3  Ba Tiếng Anh 
 33  Nguyễn Ngọc Duy  11A2  Nhì Casio   
 34  Nguyễn Quang Thắng  11A4  Nhì Casio 
35  Đỗ Quang Hưng  11A1 HCV TDTT                 
 36  Võ Thị Hồng Nhung  11A2  HCĐ  TDTT
 37  Đỗ Quang Hưng  11A1  HCV TDTT
 38  Võ Thị Hồng Nhung  11A2  HCV TDTT
 39  Phạm Văn Là  11B1  HCB  TDTT
 40  Phạm Văn Là  11B1  HCĐ TDTT
 41  Phạm Thị Thùy  11B3  HCB TDTT
 42  Phạm Thị Thùy  11B3  HCĐ TDTT
 43  Trần Thanh Phong  10B4  HCB TDTT
 44  Trần Thanh Phong  10B4  HCĐ TDTT
 45  Hoàng Quốc Hòa  11B3  HCĐ TDTT
 46  Hoàng Quốc Hòa  11B3  HCĐ  TDTT
 47  Nguyễn Thị Ngọc  11C1  HCĐ  TDTT
 48  Nguyễn Thị Ngọc  11C1  HCĐ  TDTT
 49  Trần Thị Thu Hà  12A1  HCV  TDTT
 50  Phạm Thị Thu Thảo  11B4  HCĐ TDTT