Đoàn thanh niên

                     Ban chấp hành Đoàn Thanh niên

Bí thư :    Nguyễn Đình Trí
Chuyên môn:  ĐHSP TDTT                         
Điện thoại:    0918054029                

 
                   
Phó Bí thư :      Nguyễn Thị Thương
Chuyên môn:   ĐHSP Địa
Điện thoại:     0905503020
          
 
Phó Bí thư :      Nguyễn Anh Tuân
Chuyên môn:   ĐHSP Toán
Điện thoại:     01263858868
 
UVBTV :      Mai Quốc Huy
Chuyên môn:   ĐHSP TDTT
Điện thoại:   0917424664