Đảng bộ

 ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NINH CHÂU

 Từ Xuân Hóa

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Chuyên môn: Thạc sỹ QLGD
Lý luận chính trị: Cao cấp
   Lê Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Chuyên môn: ĐHSP Văn
Lý luận chính trị: Trung cấp
Trương Thị Ngọc Lưu

Chức vụ: Đảng ủy viên

Chuyên môn: Thạc sỹ Anh Văn

Lý luận chính trị: Trung cấp

Hoàng Hải Đăng

Chức vụ: Đảng ủy viên

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Lý luận chính trị: Trung cấp

  Nguyễn Thị Lệ Hà

Chức vụ: Đảng ủy viên

Chuyên môn: ĐHSP Văn

Lý luận chính trị: Trung cấp

Nguyễn Mậu Tình

Chức vụ: Đảng ủy viên

Chuyên môn: ĐHSP Hóa

Lý luận chính trị: Trung cấp

Nguyễn Thị Hoa Lý

Chức vụ: Đảng ủy viên

Chuyên môn: ĐHSP Thạc sỹ Hóa

Lý luận chính trị: Sơ cấp
 

 

 CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NINH CHÂU

*  Chi bộ 1:   
        Bí Thư Chi bộ       :    Nguyễn Thị Lệ Hà
        Phó Bí Thư Chi bộ:    Nguyễn Thị Cẩm Lan
        Chi ủy viên          :    Võ Thị Mỹ Nghệ

 

*  Chi bộ 2:   
        Bí Thư Chi bộ       :    Trương Thị Ngọc Lưu
        Phó Bí Thư Chi bộ:    Nguyễn Thị Hồng Lê
        Chi ủy viên          :    Nguyễn Thị Lan Phương

 

*  Chi bộ 3:   
        Bí Thư Chi bộ       :    Hoàng Hải Đăng
        Phó Bí Thư Chi bộ:    Nguyễn Lê Hải
        Chi ủy viên          :    Lê Thị Lương

 

*   Chi bộ 4:   
        Bí Thư Chi bộ       :    Nguyễn Thị Hoa Lý
        Phó Bí Thư Chi bộ:    Nguyễn Thị Thương
        Chi ủy viên          :    Nguyễn Ngọc Lan

*   Chi bộ 5:   
        Bí Thư Chi bộ       :    Nguyễn Mậu Tình
        Phó Bí Thư Chi bộ:    Nguyễn Văn Hùng
        Chi ủy viên          :    Nguyễn Đình Trí