Công đoàn

                                  CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

Chủ tịch: Nguyễn Viết Ngọc

Chuyên môn: ĐHSP Lý

Điện thoại: 0914512968

                                                                  

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Hùng

Chuyên môn: ĐHSP TD

Điện thoại: 01693405715

 
UVBCH: Hoàng Hải Đăng

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0945296321

 

UVBCH: Nguyễn Thị Lệ Hà

Chuyên môn: ĐHSP Văn

Điện thoại: 0986915030