Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG


  Hiệu trưởng: Từ Xuân Hoá 
 
    Chuyên môn: ĐHSP Toán, Ths QLGD
* Phụ trách chung.
* Trực tiếp chỉ đạo các mặt:
- Công tác chính trị, tư tưởng.
- Quản lý tài chính, quản lý tài sản nhà trường.
- Công tác tổ chức.
- Công tác tuyển sinh.
- Công tác thi đua.
- Trực tiếp phụ trách tổ chuyên môn: Toán, Lý, Hóa, Văn phòng, chủ nhiệm.
- Công tác xã hội hóa giáo dục.
- Ký học bạ khối 12.
- Đại diện nhà trường đối ngoại với các cấp chính quyền, cơ quan, phụ huynh.
 
 

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Thủy 
 
    Chuyên môn: ĐHSP Văn
    Phụ trách:
 * Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các mặt:
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình dạy học chính khóa, học nghề phổ thông.
- Công tác phân ban, dạy học tự chọn, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học.
- Chỉ đạo ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.
- Công tác dạy thêm và học thêm.
- Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
- Trực tiếp phụ trách các tổ: Văn, Sử-GD, Địa.
- Kiểm tra sổ điểm các lớp, ký học bạ khối 11.
- Công tác kiểm định chất lượng.
 
  
Phó hiệu trưởng: Trương Thị Ngọc Lưu 

     Chuyên môn: Thạc sỹ Anh văn
     Phụ trách: 
    * Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các mặt:
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Công tác lao động, hướng nghiệp.
- Công tác xây dựng nề nếp, an ninh học đường, giáo dục đạo đức học sinh.
- Công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
- Công tác bồi dưỡng thường xuyên.
- Công tác nghiên cứu khoa học.
- Công tác cơ sở vật chất.
- Kiểm tra sổ đầu bài các lớp.
- Trực tiếp phụ trách các tổ: Sinh, Tin-CN, Thể dục, Ngoại ngữ.
- Ký học bạ khối 10.
- Phụ trách tổ chức Đoàn thanh niên.