Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG


  Hiệu trưởng: Từ Xuân Hoá 
 
    Chuyên môn: ĐHSP Toán, Ths QLGD
   Quản lý nhà trường
     - Điều hành các hoạt động của nhà trường.
     - Phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ , kế hoạch tài chính, thi đua khen thưởng

    Phụ trách: 
   * Phụ trách chung.
   * Trực tiếp chỉ đạo các mặt:
   - Công tác chính trị, tư tưởng.
   - Quản lý tài chính (Chủ tài khoản), quản lý tài sản nhà trường.
   - Công tác tổ chức (Nhân sự, chủ tịch hội đồng tuyển  dụng, tăng lương).
   - Công tác tuyển sinh (Chủ tịch hội đồng tuyển sinh).
   - Công tác thi đua (Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật).
   - Phụ trách chủ nhiệm.
   - Trực tiếp phụ trách tổ chuyên môn: Toán, Lý, Hóa, Văn phòng.
   - Công tác xã hội hóa giáo dục.
   - Ký học bạ khối 12.
   - Đại diện nhà trường đối ngoại với các cấp chính quyền, cơ quan, phụ huynh.
   - Công tác kiêm nhiệm: Bí thư Chi bộ, CT hội khuyến học, Tự vệ trưởng.
 
 

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Thủy 
 
    Chuyên môn: ĐHSP Văn
    Phụ trách:
   * Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các mặt:
   - Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình dạy học chính khóa, học nghề phổ thông.
   - Công tác phân ban, dạy học tự chọn, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học.
   - Chỉ đạo ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.
   - Công tác dạy thêm và học thêm.
   - Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
   - Trực tiếp phụ trách các tổ: Văn, Sử-GD, Địa.
   - Kiểm tra sổ điểm các lớp, ký học bạ khối 11.
   - Công tác kiêm nhiệm: PBT Chi bộ, PCT hội khuyến học.
   - Công tác kiểm định chất lượng.

 
  
Phó hiệu trưởng: Trương Thị Ngọc Lưu 

     Chuyên môn: Thạc sỹ Anh văn
     Phụ trách: 
      * Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các mặt:
   - Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
   - Công tác hướng nghiệp.
   - Công tác lao động (Trưởng ban).
   - Công tác xây dựng nề nếp, an ninh học đường (Trưởng ban).
   - Công tác giáo dục đạo đức học sinh, công tác chủ nhiệm lớp.
   - Công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
   - Công tác bồi dưỡng thường xuyên.
   - Công tác nghiên cứu khoa học.
   - Công tác cơ sở vật chất.
   - Kiểm tra sổ đầu bài các lớp.
   - Trực tiếp phụ trách các tổ: Sinh, Tin-CN, Thể dục, Ngoại ngữ.
   - Ký học bạ khối 10.
   - Công tác kiêm nhiệm: Cấp ủy phụ trách tổ chức Đoàn thanh niên.