Ban đại diện CMHS

                     ĐẠI DIỆN BAN CHA MẸ HỌC SINHTrưởng ban đại diện CMHS
Nguyễn Thái Toản
 
    Địa chỉ thường trú :      Hàm Ninh
    Số điện thoại          :
                                    
 Phó Trưởng ban đại diện CMHS
Hoàng Thị Vân

 
    Địa chỉ thường trú :      Võ Ninh
    Số điện thoại          :
   0984035994
 Ban viên ban đại diện CMHS
Hà Văn Phong
   Địa chỉ thường trú :      TT Quán Hàu
    Số điện thoại          :